שאפירא איזא

Publication title: 
שאפירא איזא
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 530
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

קולטור-נייס

Publication title: 
קולטור-נייס
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 105 (1981), 229—230
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1981
Publication Language: 
Remarks: 

Includes news about the death of Izo Shapira

מ. מ. שאפיר – א נר תמיד אויפן קבר

Author: 
וייסנברג-אקסלרוד, פרל
Publication title: 
מ. מ. שאפיר – א נר תמיד אויפן קבר
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 52 (1990), 5 (ספטמבר-אוקטובר), 22
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1990
Publication Language: 
Remarks: 

A poem

לזיכרון – מ. מ. שאפיר: מ. מ. שאפירס פשוט-פאלקישער גאנג

Author: 
שכטר, מרדכי
Publication title: 
לזיכרון – מ. מ. שאפיר: מ. מ. שאפירס פשוט-פאלקישער גאנג
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 50 (1988), 5 (ספטמבר-אוקטובר), 56—58
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1988
Publication Language: 

שאפיר משה-מרדכי

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
שאפיר משה-מרדכי
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס [...], 516—517, 554
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

דער פאעט משה מרדכי שאפיר: צו זיינע פינף און זיבעציק

Author: 
אלברג, יהודה
Publication title: 
דער פאעט משה מרדכי שאפיר: צו זיינע פינף און זיבעציק
Source published in: 
ביי זיך, 25 (אפריל 1984), 106—109
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1984
Publication Language: 

שאפיר משה-מרדכי

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
שאפיר משה-מרדכי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 543-542
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

מ. מ. שאפירס 'מיט צוגענייגטע רייד'

Author: 
קהן, יצחק
Publication title: 
מ. מ. שאפירס 'מיט צוגענייגטע רייד'
Source published in: 
די צוקונפט, 86 (1980), 1 (ינואר), 34—37
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1980
Publication Language: 

דער בוקאווינער אין דער פרעמד (וועגן די לידער פון מ. מ. שאפיר)

Author: 
פנר, יצחק
Publication title: 
דער בוקאווינער אין דער פרעמד (וועגן די לידער פון מ. מ. שאפיר)
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 69—70 (1970), 313—316
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 

פון סענטימענטאליזם צו הארציקייט

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
פון סענטימענטאליזם צו הארציקייט
Source published in: 
די צוקונפט, 68 (1963), 11 (נובמבר), 493—495
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1963
Publication Language: 
Remarks: 

About the book by Shaffir 'איך קום אהיים'