סעקלער הירש

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
סעקלער הירש
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבער [...], 410
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

ה. סעקלער

Author: 
שטרקמן, משה
Publication title: 
ה. סעקלער
Source published in: 
פארווערטס, 27.3.1974, 3
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1974
Publication Language: 

ה. סעקלער: צו זיין 90טען געבורטסטאג

Author: 
שטרקמן, משה
Publication title: 
ה. סעקלער: צו זיין 90טען געבורטסטאג
Source published in: 
פארווערטס, 19.8.1973, M2-7
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1973
Publication Language: 

סעקלער הירש (הערי)

Author: 
עליס [אליס], בנימין
Publication title: 
סעקלער הירש (הערי)
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 6, 503-499
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: 

וועגן פינף יידישע און העברעאישע שרייבער (רעדע געהאלטן ביים אויסטיילן די יערלעכע לאמעד-פרעמיע צו פינף יידישע און העברעאישע שרייבער,

Author: 
ריבולוב, מנחם
Publication title: 
וועגן פינף יידישע און העברעאישע שרייבער (רעדע געהאלטן ביים אויסטיילן די יערלעכע לאמעד-פרעמיע צו פינף יידישע און העברעאישע שרייבער, שבת-צו-נאכט, כ"ו כסליו, תש"י; 17-טן דעצעמבער, 1949, אין ניו סקול אדיטאריום, ניו-יארק)
Source published in: 
די צוקונפט, 55 (1950), 1 (ינואר), 35—39
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

Including chapter 5: H.Sackler (35-36)

ה. סעקלער (צבי ן' שלום) (צו זיין 60-טן געבוירנטאג)

Author: 
זילברשלג, יצחק
Publication title: 
ה. סעקלער (צבי ן' שלום) (צו זיין 60-טן געבוירנטאג)
Source published in: 
די צוקונפט, 49 (1944), 2 (פברואר), 81—85
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1944
Publication Language: 

ה. סעקלער, זעכציג יאהר אלט

Author: 
שטרקמן, משה
Publication title: 
ה. סעקלער, זעכציג יאהר אלט
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 3, 1 (אוקטובר 1943), 10
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 

ה. סעקלער, דער דראמאטיקער (צום 25-יעריקן פון דעם דיכטער)

Author: 
צייטלין, אהרן
Publication title: 
ה. סעקלער, דער דראמאטיקער (צום 25-יעריקן פון דעם דיכטער)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 11, כרך 10, חוברת 44 (547), 2.11.1934, 736—737
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1934
Publication Language: 

די דראמעס פון ה. סעקלער: ה. סעקלער. דראמען, אין צוויי בענד, פארלאג 'נחמיה', ניו יארק, 1925

Author: 
ניגר, שמואל
Publication title: 
די דראמעס פון ה. סעקלער: ה. סעקלער. דראמען, אין צוויי בענד, פארלאג 'נחמיה', ניו יארק, 1925
Source published in: 
צוקונפט, 31 (1926), 2 (פברואר), 126—128
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1926
Publication Language: 

סאפרין האראצי

Author: 
עליס [אליס], בנימין
Publication title: 
סאפרין האראצי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 6, 316-315
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: