קערנער שמואל

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
קערנער שמואל
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס [...], 490-489
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

קראמף רחל

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
קראמף רחל
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס [...], 490
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

קראמף רחל

Author: 
גולדברג, ראובן
Publication title: 
קראמף רחל
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 241
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

שטילע רייך פון רחל קראמפף (רחל קראמפף – לידער, 64 זייטן, 1937)

Author: 
לב, שמחה
Publication title: 
שטילע רייך פון רחל קראמפף (רחל קראמפף – לידער, 64 זייטן, 1937)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 14, כרך 13, גיליון 47 (706), 19.11.1937, 755
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1937
Publication Language: 

רחל קראמפף. שטילע רייך. לידער. וורשע, 1937. 57 זייטן

Author: 
ש. ז. [שמואל זרומב]
Publication title: 
רחל קראמפף. שטילע רייך. לידער. וורשע, 1937. 57 זייטן
Source published in: 
שריפטן, שנה 3 (1938), חוברת 1, 42—43
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1938
Publication Language: 

קערמיש יוסף

Author: 
גולדברג, ראובן
Publication title: 
קערמיש יוסף
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 238-237
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

קרייטער שמואל

Author: 
ליפשיץ, יחזקאל
Publication title: 
קרייטער שמואל
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 261
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

אידיש ענגלישער שרייבער שמואל קרייטער געשטארבן

Publication title: 
אידיש ענגלישער שרייבער שמואל קרייטער געשטארבן
Source published in: 
פארווערטס, 5.2.1978, 20
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1978
Publication Language: 

קריטער שמואל

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
קריטער שמואל
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, מהדורה שנייה מורחבת, 3, 766-765
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

קאץ לעא

Author: 
גריס, נח
Publication title: 
קאץ לעא
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 110-109
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: