צוויי אידישע געלערנטע האבן מיט הונדערט יאר צוריק געפירט א הייסע פאלעמיק וועגען טאלעראנץ און מיינונגס-פרייהייט ביי אידען

Author: 
מהלר, רפאל
Publication title: 
צוויי אידישע געלערנטע האבן מיט הונדערט יאר צוריק געפירט א הייסע פאלעמיק וועגען טאלעראנץ און מיינונגס-פרייהייט ביי אידען
Source published in: 
דער טאג, 29, גיליון 10429 (כ"א באב תש"ג, 22.8.1943), במוסף, 3
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

Expanded version: 'טאלעראנץ און מיינונגס-פרייהייט ביי יידן (א פאלעמיק צווישן שלמה יהודה ראפאפארט און שמואל דוד לוצאטא)', יידישע קולטור (ניו-יורק), 6 (1944), חוברת 3 (מרץ), 13—17, חוברת 4 (אפריל), 56—61.
And again in: הנ"ל, היסטאריקער און וועגווייזער: עסייען, ישראל בוך, תל-אביב 1967, 35—54).
In Hebrew: 'סבלנות וחופש-הדעות בישראל (פולמוס שי"ר ושד"ל)', אורלוגין (תל-אביב), 1 (1950), 85—94.

טארנאפאל

Author: 
גולדנברג, בריש
Publication title: 
טארנאפאל
Source published in: 
המגיד, שנה 23, גיליון 40 (16.10.1879), 314—315
Publishing place: 
ליק
Date: 
1879
Publication Language: 
Remarks: 

On the death of Reuben Rapaport

דר. מרדכי זאב הכהן ראפאפארט: א גאסט אין אמעריקא

Author: 
לייטר, משה
Publication title: 
דר. מרדכי זאב הכהן ראפאפארט: א גאסט אין אמעריקא
Source published in: 
יידישעס טאגעבלאט, 25.4.1921, 5
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1921
Publication Language: 

מאקס ראפאָפאָרט

Author: 
סנדל, יוסף
Publication title: 
מאקס ראפאָפאָרט
Source published in: 
סנדל, יוסף, פלאסטישע קונסט ביי יידן אין פוילן, 115-133
Publisher: 
יידיש בוך
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1964
Publication Language: 

רפאל משה

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
רפאל משה
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס [...], 512
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

ווערפעל (רפאל) יצחק

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
ווערפעל (רפאל) יצחק
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 3, 503-502
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1960
Publication Language: 

יהושע ראסלער: צו זיין הונדערטסטן געבוירן-טאג, 1887—1987: א קאפיטל קולטור-געשיכטע פון יידישן מיזרח-גאליציע

Publication title: 
יהושע ראסלער: צו זיין הונדערטסטן געבוירן-טאג, 1887—1987: א קאפיטל קולטור-געשיכטע פון יידישן מיזרח-גאליציע
Source published in: 
ביי זיך, 31 (נובמבר 1987), 157—160
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1987
Publication Language: 

רעסלער בנימין

Publication title: 
רעסלער בנימין
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 515-513
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 

יידיש גאליציע ערב אומקום (וועגן בנימין רעסלערס ראמאן 'דער וועג צו ישראל')

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
יידיש גאליציע ערב אומקום (וועגן בנימין רעסלערס ראמאן 'דער וועג צו ישראל')
Source published in: 
די צוקונפט, 57 (1952), 9 (נובמבר), 463—464
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1952
Publication Language: 
Remarks: 

And again: 'ב. רעסלער', ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 1, מתנות, ניו-יורק 1958, 345—349

שרייבער און ווערק: רעסלער'ס 'נאכ'ן גערעטעניש,. – גאליציע אויף אונזער ליטערארישער מאפע. – הירביינס רייזע-באשרייבונגען

Author: 
אלמי, א.
Publication title: 
שרייבער און ווערק: רעסלער'ס 'נאכ'ן גערעטעניש,. – גאליציע אויף אונזער ליטערארישער מאפע. – הירביינס רייזע-באשרייבונגען
Source published in: 
פארווערטס, 8.9.1929, 13.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1929
Publication Language: