א. מ. פוקס – א בייזער טאלאנט

Author: 
ניגר, שמואל
Publication title: 
א. מ. פוקס – א בייזער טאלאנט
Source published in: 
די צוקונפט, 30 (1925), 4 (אפריל), 246—250.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1925
Publication Language: 
Remarks: 

And again:
א. מ. פוקס – א בייזער טאלאנט: 'אונטער דער בריק', פארלאג 'קולטור-ליגע', ווארשע. – 'אויפ'ן בערגיל', פארלאג 'פרץ-ביבליאטעק', ווארשע', ליטערארישע בלעטער (ורשה), 1, 52 30.4.1925), 6

א. מ. פוקס (בסדרה 'ליטערארישע מאסקעס', 4)

Author: 
מרקיש, פרץ
Publication title: 
א. מ. פוקס (בסדרה 'ליטערארישע מאסקעס', 4)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, 1, חוברת 14 (8.8.1924), 2.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1924
Publication Language: 

פאפיק לייב

Author: 
גולדברג, ראובן
Publication title: 
פאפיק לייב
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס [...], 427.
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

פאפיק לייב

Author: 
וסרמן, לייב
Publication title: 
פאפיק לייב
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 108.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

פוס יואל

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
פוס יואל
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 317—318.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

פאלעק ווילהעלם

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
פאלעק ווילהעלם
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 299.
Publisher: 
ניו-יורקאלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

רקודה פאטאש

Author: 
קרנט, מרים
Publication title: 
רקודה פאטאש
Source published in: 
אונדזער אייגן ווארט, 74 (1982), 40—44
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1982
Publication Language: 

פאטאש, רקודה

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
פאטאש, רקודה
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 78-76
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

פאטאש-פוקס ריקודה

Author: 
רייזן זלמן
Publication title: 
פאטאש-פוקס ריקודה
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, מהדורה שנייה, מורחבת, 2, 859-858
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1927
Publication Language: 

פאוויר אליעזר

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
פאוויר אליעזר
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 63-62
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: