די יידישע אויסגאבעס פון דער דראמע 'מלחמה בשלום'' (אליעזר פאווירס 'ספר גדולת יוסף')

Author: 
שצקי, יעקב
Publication title: 
די יידישע אויסגאבעס פון דער דראמע 'מלחמה בשלום'' (אליעזר פאווירס 'ספר גדולת יוסף')
Source published in: 
ארכיוו פאר דער געשיכטע פון יידישען טעאטער און דראמע, 1, 158-151
Publisher: 
וילנה – ניו-יורק
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1930
Publication Language: 

פאוויר אליעזר ספרא

Author: 
רייזן זלמן
Publication title: 
פאוויר אליעזר ספרא
Source published in: 
רייזן, זלמן, ניגר, שמואל (ע'), לעקסיקאן פון דער יודישער ליטעראטור און פרעסע, 459
Publisher: 
צענטראל
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1914
Publication Language: 
Remarks: 

And in the second, extended edition:
'פאוויר אליעזר', רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 3, ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין, וילנה 1929, 6—9

פאגעלפאנגער אפרים

Author: 
עליס [אליס], בנימין
Publication title: 
פאגעלפאנגער אפרים
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 295
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

פאגעל ישראל

Author: 
כהן, יעקב
Publication title: 
פאגעל ישראל
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 290
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

פאגעל יוסף

Author: 
פוקס, חיים לייב
Publication title: 
פאגעל יוסף
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 290-289
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

פאגעל דבורה

Author: 
הירשהויט, יחיאל
Publication title: 
פאגעל דבורה
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 289-287
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

פון נאענט און ווייט

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
פון נאענט און ווייט
Source published in: 
די צוקונפט, 70 (1965), 3 (מרץ), 128—131
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter:
'ב. די דיכטערין פון 'ווייסע ווערטער'' – על דבורה פוגל (129—130).
And again:
: 'דבורה פאגעלס 'ווייסע ווערטער'', הנ"ל, שרייבער פון מיין דור, 2, י. ל. פרץ, תל-אביב 1965, 128—132

נישט-אויסגעשפונענע פעדעם: א בינטל זכרונות און אויפגעקליבענע ידיעות וועגן לעבן און שאפן פון דבורה פאגעל און ברונא שולץ און וועגן זי

Author: 
אוירבך, רחל
Publication title: 
נישט-אויסגעשפונענע פעדעם: א בינטל זכרונות און אויפגעקליבענע ידיעות וועגן לעבן און שאפן פון דבורה פאגעל און ברונא שולץ און וועגן זייער אומקום פון דייטשע הענט
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 50 (1964), 131—143
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1964
Publication Language: 

ד"ר דבורה פאגעל

Author: 
סנדל, יוסף
Publication title: 
ד"ר דבורה פאגעל
Source published in: 
סנדל, יוסף, אומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פוילן, 2, 191
Publisher: 
יידיש בוך
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1957
Publication Language: 

דער לעצטער דור יידישע פאעטן אין גאליציע

Author: 
נייגרשל, מנדל
Publication title: 
דער לעצטער דור יידישע פאעטן אין גאליציע
Source published in: 
די צוקונפט, 56 (1951), 1 (ינואר), 25—28
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1951
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the part: "Deborah Vogel" (1903-1943)", 25-27