שטיינבערג (שטיינבארג) אליעזר

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
שטיינבערג (שטיינבארג) אליעזר
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 588—593
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: