יאנקעניו - א פראזאיעקר

Author: 
אוקרוטני, יוסף
Publication title: 
יאנקעניו - א פראזאיעקר
Source published in: 
ישראל-שטימע, 24, 15 (890), תש"ם, 4
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1980
Publication Language: 
Remarks: 

About Jacob Friedm's an book 'געזען אויף א ווייל'

אין יעקב פרידמאנס פאעטישן הויף

Author: 
זיפר, יעקב
Publication title: 
אין יעקב פרידמאנס פאעטישן הויף
Source published in: 
חשבון, 94 (תש"ם), 26—33
Publishing place: 
לוס אנג'לס
Date: 
1980
Publication Language: 

פראזאיקער אויף א ווייל – יעקב פרידמאן: 'געזען אויף א ווייל', ישראל-בוך, תל-אביב 1979

Author: 
שפיגלבלט, אלכסנדר
Publication title: 
פראזאיקער אויף א ווייל – יעקב פרידמאן: 'געזען אויף א ווייל', ישראל-בוך, תל-אביב 1979
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 100 (1979), 272—275
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: 

יעקב פרידמאן: פאסטעכער אין ישראל' – 1953

Author: 
וייסמן, גבריאל
Publication title: 
יעקב פרידמאן: פאסטעכער אין ישראל' – 1953
Source published in: 
וייסמן, גבריאל, ישראל קינסטלער: עסייען, 166—168
Publisher: 
פריינד
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1979
Publication Language: 

יעקב פרידמאנס 'שבת' אויף העברעאיש

Author: 
שבתאי, ק. [שבתאי קשב-קלוגמן]
Publication title: 
יעקב פרידמאנס 'שבת' אויף העברעאיש
Source published in: 
ביי זיך, 12 (דצמבר 1978), 155—158
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1978
Publication Language: 

יעקב פרידמאנס פאעזיע

Author: 
קהן, יצחק
Publication title: 
יעקב פרידמאנס פאעזיע
Source published in: 
ירושלימער אלמאנאך, 8 (1977) 223—230; 10 (1978), 217—223
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1977
Publication Language: 

דער דיכטער יעקב פרידמאן

Author: 
פארשער, א.
Publication title: 
דער דיכטער יעקב פרידמאן
Source published in: 
פארווערטס, 13.6.1976, M5
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1976
Publication Language: 

דער דיכטער יעקב פרידמאן (1910—1972) יעקב פרידמאן: לידער און פאעמעס, 3 בענד. פארלאג ישראל-בוך, תל אביב. 1974 – תשל"ד

Author: 
שולמן, אליהו
Publication title: 
דער דיכטער יעקב פרידמאן (1910—1972) יעקב פרידמאן: לידער און פאעמעס, 3 בענד. פארלאג ישראל-בוך, תל אביב. 1974 – תשל"ד
Source published in: 
פארווערטס, 13.4.1975, M3, M7
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1975
Publication Language: 
Remarks: 

And again: 'דער דיכטער יעקב פרידמאן – יעקב פרידמאן: לידער און פאעמעס. 3 בענד. פארלאג ישראל-בוך, תל-אביב 1974 – תשל"ד', שולמן, אליהו, פארטרעטן און עפיזאדן, ציקא, ניו-יורק 1979, 342—347

יעקב פרידמאן

Author: 
ינסוביץ', יעקב
Publication title: 
יעקב פרידמאן
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 87 (1975), 33—40
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1975
Publication Language: 

יעקב פרידמאן – דער דיכטער פון ייחוסדיקער פארווארצלטקייט

Author: 
אוקרוטני, יוסף
Publication title: 
יעקב פרידמאן – דער דיכטער פון ייחוסדיקער פארווארצלטקייט
Source published in: 
די צוקונפט, 81 (1975), 5—6 (מאי-יוני), 187—191
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1975
Publication Language: