פרידמאן, מנחם נחום

Author: 
כהן, יעקב
Publication title: 
פרידמאן, מנחם נחום
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 484—485.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

פרידמאן, מנחם נחום

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
פרידמאן, מנחם נחום
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 3, מהדורה שנייה, מורחבת, 186—187.
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

דאס מלכות'דיגע חסידות: א באשרייבונג פון דעם [...] ריזשינער [...] רבי [...] ישראל [...] מיט זיינע [...] קינדער

Author: 
רוטשטין, שמואל יצחק
Publication title: 
דאס מלכות'דיגע חסידות: א באשרייבונג פון דעם [...] ריזשינער [...] רבי [...] ישראל [...] מיט זיינע [...] קינדער
Publisher: 
געשריבן דורך ש’ ניסנזאהן, ר"ש שרף
Publishing place: 
ברוקלין
Date: 
1994
Publication Language: 

אינזיך און ארומזיך': דער מלך, דער פילאסאף, דער קינסטלער (דריי 'גוט-יידישע' געשטאלטן)

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
אינזיך און ארומזיך': דער מלך, דער פילאסאף, דער קינסטלער (דריי 'גוט-יידישע' געשטאלטן)
Source published in: 
די צוקונפט, 74 (1969), 6—7 (יולי-אוגוסט), 239—241
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

A charcateristic of three hasidic figure, among them Rabbi Israel Friedman of Ruzhin

ספר נפלאות גדולות: אין דיזען ספר ווערט ערצייילט זייער ווינדערליכע זאכין פון דעם הייליגין צדיק ר' ישראל פון ריזין [...] פון הייליגע

Publication title: 
ספר נפלאות גדולות: אין דיזען ספר ווערט ערצייילט זייער ווינדערליכע זאכין פון דעם הייליגין צדיק ר' ישראל פון ריזין [...] פון הייליגע ספרים [...] אויף זשארגאן [...]
Publisher: 
דפוס נתן נטע קרוננברג
Publishing place: 
בילגוריי
Date: 
1911
Publication Language: 
Remarks: 

And in additional publications

פרידמאן ישעיה

Publication title: 
פרידמאן ישעיה
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 482
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

דער באיאנער רבי ר' יצחק פריעדמאן ז"'ל

Author: 
אבן, יצחק
Publication title: 
דער באיאנער רבי ר' יצחק פריעדמאן ז"'ל
Source published in: 
דער טאג, כרך 3, גיליון 914 (13.5.1917), 7
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1917
Publication Language: 

די שירה פון יעקב פרידמאן

Author: 
בר-אל, יוסף
Publication title: 
די שירה פון יעקב פרידמאן
Publisher: 
ישראל בוך – מרכז רינה קוסטר ללימודי יידיש, אוניברסיטת בר-אילן
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1996
Publication Language: 

פרידמן יעקב - פרידמן יעקב

Author: 
בר-אל, יוסף
Publication title: 
פרידמן יעקב - פרידמן יעקב
Source published in: 
אקספארדער יידיש, 3 (1995), 585—602
Publishing place: 
אוקספורד
Date: 
1995
Publication Language: 

יעקב פרידמאן און זיין פאעטישער גייסט

Author: 
פודריאצ'יק, אליעזר
Publication title: 
יעקב פרידמאן און זיין פאעטישער גייסט
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 138 (1994), 49—52
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1994
Publication Language: