שווארץ יהודה-אריה-לייב

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
שווארץ יהודה-אריה-לייב
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 509—511
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

א בריוול פון רחל קארן וועגן יעקב שודריך

Title: 
א בריוול פון רחל קארן וועגן יעקב שודריך
Published in: 
פארווערטס, 25.2.1979, 7
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1979
Publication Language: 

רעסלער בנימין

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
רעסלער בנימין
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 419—422
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

רעססלער בנימין

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
רעססלער בנימין
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 422.
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

רינגעלבלום עמנואל

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
רינגעלבלום עמנואל
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 396—398
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

רינגעל מיכאל

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
רינגעל מיכאל
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 377—381
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

רייך לעא

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
רייך לעא
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 377—381
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

רייטמאן הירש

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
רייטמאן הירש
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 374—375
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

ראקער יהושע

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
ראקער יהושע
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 251—253
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: 

הממלא איש-הרוח את יעודו?

Author: 
אלחנני, אברהם חיים
Title: 
הממלא איש-הרוח את יעודו?
Publisher: 
דבר, 3.5.1963, 3
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1963
Publication Language: 
Remarks: 

About Nathan Rotenstreich upon his winning of the Israel Prize