שע(ה)נפעלד (ראזע) שושנה

Author: 
רייזן, זלמן
Title: 
שע(ה)נפעלד (ראזע) שושנה
Published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 853—854
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1929
Publication Language: