צום יובל פון משה גראס-צימערמאן

Author: 
אוירבך, אפרים
Publication title: 
צום יובל פון משה גראס-צימערמאן
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 75 (1972), 25—27
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1972
Publication Language: 

צום פינף און זיבעציקסטן געבוירן-טאג פון משה גראס-צימערמאן

Publication title: 
צום פינף און זיבעציקסטן געבוירן-טאג פון משה גראס-צימערמאן
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 58 (1967), 71—84
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Including the following articles
71—73 – סוצקבר, אברהם, 'הומאר און קריטיק'
74—76 – שטיינמן, אליעזר, 'וואס געזאגט לכבוד דעם בעל-היובל'
77—80 – גרוס-צימרמן, משה, 'עיקר שכחתי'
81—84 – 'פייערונג לכבוד משה גראס-צימערמאן' – בבית סוקולוב, תל-אביב, 21.11.1966

משה גראס-צימערמאנס 'אינטימער ווידעראנאנד'

Author: 
רביץ', מלך
Publication title: 
משה גראס-צימערמאנס 'אינטימער ווידעראנאנד'
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 52 (1965), 230—233
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1965
Publication Language: 

די קינסטלערישע ווידעראנאנדן פון מ. גראס-צימערמאן

Author: 
גלטשטיין, יעקב
Publication title: 
די קינסטלערישע ווידעראנאנדן פון מ. גראס-צימערמאן
Source published in: 
גלטשטיין, יעקב, אויף גרייטע טעמעס, 157-153
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 

דער קריטיקער משה גראס-צימערמאן

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
דער קריטיקער משה גראס-צימערמאן
Source published in: 
ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 3, 153-146
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 

דער קריטיקער מ. גראס-צימערמאן

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
דער קריטיקער מ. גראס-צימערמאן
Source published in: 
די צוקונפט, 70 (1965), 5—6 (מאי-יוני), 229—232
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: 

גראס משה

Publication title: 
גראס משה
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 2, 349-348
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 

וועגן משה גראס-צימערמאן און דעם בעלזער הויף

Author: 
מיאדניק, אהרן
Publication title: 
וועגן משה גראס-צימערמאן און דעם בעלזער הויף
Source published in: 
היימיש, שנה 2, 5 (16), אוקטובר 1957, 7
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1957
Publication Language: 

יידן צווישן יידן: מ. גראס-צימערמאן, 'יידן צווישן יידן', פארלאג 'קיום', בועאנס-איירעס, 1956

Author: 
יפה, מרדכי
Publication title: 
יידן צווישן יידן: מ. גראס-צימערמאן, 'יידן צווישן יידן', פארלאג 'קיום', בועאנס-איירעס, 1956
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 28, 1957, 254—258
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1957
Publication Language: 

היינריך היינע, קארל מארקס און – משה גראס-צימערמאן

Author: 
פנר, יצחק
Publication title: 
היינריך היינע, קארל מארקס און – משה גראס-צימערמאן
Source published in: 
היימיש, שנה 1, 3 (אוגוסט 1956), 8
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1956
Publication Language: