וועגן 'דייטש אויף דער יידישער בינע' (א בריוו אין רעדאקציע)

Author: 
ברקוביץ', מיכאל
Publication title: 
וועגן 'דייטש אויף דער יידישער בינע' (א בריוו אין רעדאקציע)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 10, כרך 9, חוברת 1 (452), 1.1.1933, 12
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1933
Publication Language: 
Remarks: 

[Concerning German on the Yiddish stage (letter to the editor)]
On Yiddish theater in Lemberg (Lwów).

Community: 

צוויי קהלות אין איין שטאט (א קאפיטל פון דער געשיכטע פון לעמבערג)

Author: 
בלבן, מאיר
Publication title: 
צוויי קהלות אין איין שטאט (א קאפיטל פון דער געשיכטע פון לעמבערג)
Source published in: 
הנ"ל, יידן אין פוילן: שטודיעס און שילדערוגען פון פארגאנגענע תקופות, 103—115.
Publisher: 
ב. קלצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1930
Publication Language: 
Remarks: 

[Two communities in one city (a chapter in the history of Lemberg)]

Community: 

אן אלט-נייער טעאטער-צענטער ('די 'ווילנער' און 'אזאזעל' אין לעמבערג)

Author: 
דרייקורס, לייבל
Publication title: 
אן אלט-נייער טעאטער-צענטער ('די 'ווילנער' און 'אזאזעל' אין לעמבערג)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 4, כרך 3, חוברת 41—42 (14.10.1927), 804.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1927
Publication Language: 
Remarks: 

[An old-new theater center (Vilna and Azazel troupes in Lemberg (Lwów))]

Community: 

דאקומענטען וועגען די אידישע פאגראמען אין פוילען

Author: 
ליבמן, פ.
Publication title: 
דאקומענטען וועגען די אידישע פאגראמען אין פוילען
Source published in: 
די צוקונפט, 24 (1919), 9 (ספטמבר), 536—543
Publishing place: 
ניו-יורק
Publication Language: 
Remarks: 

[Documents on the Jewish pogroms in Poland]
Mainly about Lwów.

Community: 

לעמבערג און פינסק

Author: 
לייסין, א.
Publication title: 
לעמבערג און פינסק
Source published in: 
די צוקונפט, 24 (1919), 5 (מאי), 275—276
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1919
Publication Language: 
Remarks: 

[Lemberg and Pinsk]
Following the pogroms in these cities.

Community: 

Chrzanów: The Life and Destruction of a Jewish Shtetl, translated by Jonathan Boyarin ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש ש

Author: 
Bochner, Mordechai
Publication title: 
Chrzanów: The Life and Destruction of a Jewish Shtetl, translated by Jonathan Boyarin ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל
Publisher: 
Solomon Gross
Publishing place: 
Roslyn Harbor, N.Y.
Date: 
1989
Publication Language: 
Remarks: 

Originally appeared in Yiddish and in German in 1949.

Community: 

ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל

Author: 
בוכנר, מרדכי
Publication title: 
ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל
Publishing place: 
רגנסבורג - מינכן
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[The book of Chrzanów: The life and destruction of a Jewish town]
Translated publications also appeared in English (1989) and in Hebrew (in the 1990s).

Community: 

גאסן און פלעצער אין כשאנאוו

Author: 
לנדוי, יוסל
Publication title: 
גאסן און פלעצער אין כשאנאוו
Source published in: 
יידיש פאר אלע, 8 (אוקטובר 1938), 226—227.
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1938
Publication Language: 
Remarks: 

[Streets and places in Chrzanów]

Community: 

חורבן יאריטשוב ביי לעמבערג: ספר זכרון לקדושי יאריטשוב וסביבותיה: א קורצע בעשרייבונג פונם צווייטען וועלט-קריעג און פון דעם לעבען או

Author: 
גרסטל, מרדכי
Publication title: 
חורבן יאריטשוב ביי לעמבערג: ספר זכרון לקדושי יאריטשוב וסביבותיה: א קורצע בעשרייבונג פונם צווייטען וועלט-קריעג און פון דעם לעבען און חורבן פון א אידיש שטעטיל אין פוילען, מיט די נעמען פון די קדושים. אלעס גענוי לויט אמת'ע פאקטען
Publisher: 
אברהם בוים
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

[The destruction of Novy Yarychuv, next to Lemberg (Lwów): A memorial book dedicated to
the martyrs of Novy Yarychuv and the surrounding area: A short description from the second
world war and from the life and destruction of a Jewish town in Poland, with the names of
the martyrs. Everything is accurate according to facts]

Community: 

ספר ירוסלב: גל-עד לזכר עירנו,Jarosław

Author: 
אלפרוביץ יצחק (ע')
Publication title: 
ספר ירוסלב: גל-עד לזכר עירנו,Jarosław
Publisher: 
ארגון יוצאי ירוסלב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a section in English titled: Jaroslav Book: A Memorial to the Jewish Community of
Jaroslav

Community: