באלאבאן מאיר-שמואל (20 פעב' 1877 – דעצ' 1942)

Author: 
י. ש.
Publication title: 
באלאבאן מאיר-שמואל (20 פעב' 1877 – דעצ' 1942)
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 217—219.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

פראפעסאר מאיר-שמואל באלאבאן (קאפיטלעך פון א באלאדע)

Author: 
קליגר, קהת
Publication title: 
פראפעסאר מאיר-שמואל באלאבאן (קאפיטלעך פון א באלאדע)
Source published in: 
דווקא, 1, חוברת 1, יולי-ספטמבר 1949, 84—92.
Publishing place: 
בואנוס-איירס
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[Professor Meir Balaban (Chapters from Ballad)]

ד"ר מאיר באלאבאן – זכרונות פון א תלמיד

Author: 
הלפרן, חנוך
Publication title: 
ד"ר מאיר באלאבאן – זכרונות פון א תלמיד
Source published in: 
ייווא בלעטער, 27 (1946), 384—386.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1946
Publication Language: 

באלאבאן, מאיר-שמואל

Author: 
שצקי, יעקב
Publication title: 
באלאבאן, מאיר-שמואל
Source published in: 
אלגעמיינע ענציקלאפעדיע, 5, 101—102
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1944
Publication Language: 

דריי יידישע היסטאריקער: אליהו טשעריקאווער, יצחק שיפער, מאיר באלאבאן

Author: 
שצקי, יעקב
Publication title: 
דריי יידישע היסטאריקער: אליהו טשעריקאווער, יצחק שיפער, מאיר באלאבאן
Source published in: 
יארבוך – יידישער ביכערראט פון אמעריקע, 3 (1944), קו-קטז
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter:
'מאיר בן אלכסנדר זוסמאן באלאבאן (1877—1943)' (113—116 )

אין ליכטיקן אנדענק (פראפ' מ. באלאבאן, דר י. שיפער, דר. מ. ווייכערט)

Author: 
מייזיל, נחמן
Publication title: 
אין ליכטיקן אנדענק (פראפ' מ. באלאבאן, דר י. שיפער, דר. מ. ווייכערט)
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 6 (1944), 8—9 (אוגוסט-ספטמבר)
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter
'פראפ' מאיר באלאבאן' (16—17).

מאיר באלאבאן (טעג אין דער ווארשעווער געטא) – דערציילונג

Author: 
אופטושו, י.
Publication title: 
מאיר באלאבאן (טעג אין דער ווארשעווער געטא) – דערציילונג
Source published in: 
טיגל זליג (ע'), פוילישע אידען, 11, 17—19.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

And again in:
שריפטן (בואנוס-איירס), שנה 6, חוב' 71—72, אפריל-מאי 1948, 549—554).
In Hebrew translation:
'מאיר בלבן (מימי הגיטו האחרונים בווארשה)', הדאר (ניו-יורק), 24, כא (23.3.1945), 433—434

פראפ. מאיר באלאבאן

Author: 
אדלבוים, מאיר
Publication title: 
פראפ. מאיר באלאבאן
Source published in: 
אידישער קעמפער, 16.4.1943
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 

מאיר באלאבאן – דער נעסטאר פון יידישער געשיכטע-שרייבנוג אין פוילן

Author: 
מהלר, רפאל
Publication title: 
מאיר באלאבאן – דער נעסטאר פון יידישער געשיכטע-שרייבנוג אין פוילן
Source published in: 
יידישער קולטור, 5, חוברת 8—9 (אוגוסט-ספטמבר 1943), 56—59
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

And in reprints:
מהלר, רפאל, היסטאריקער און וועגווייזער: עסייען, ישראל בוך, תל-אביב 1967, מאמר יא; יידישע קולטור (ניו-יורק), שנה 54 (1992), 3 (מאי-יוני), 22—27.

שמואל מאיר באלאבאן

Author: 
שיפר, איגנצי [יצחק]
Publication title: 
שמואל מאיר באלאבאן
Source published in: 
פעלדשוה [בן-שם] ראובן (ע'), יידישער געזעלשאפטלעכער לעקסיקאן: פוילן, 1, 516.
Publisher: 
ווארשע, יידישער לעקסיקאגראפישער פארלאג
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1939
Publication Language: