הערץ בערגנער (צום דערשיינען פון זיין בוך 'א שטאט אין פוילן)

Author: 
שלווין, בנימין
Publication title: 
הערץ בערגנער (צום דערשיינען פון זיין בוך 'א שטאט אין פוילן)
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 13 (1951), 6 (יוני), 53—54
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1951
Publication Language: 
Remarks: 

Herz Bergner (With the publication of his book א שטאט אין פוילן )

הערץ בערגנערס 'א שטאט אין פוילן'

Author: 
ינסוביץ', יצחק
Publication title: 
הערץ בערגנערס 'א שטאט אין פוילן'
Source published in: 
די צוקונפט, 56 (1951), 8 (אוקטובר), 394—396
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1951
Publication Language: 
Remarks: 

On Herz Bergner's book א שטאט אין פוילן

אוסטרליה ויהודיה: שיחה עם הסופר ה. ברגנר

Author: 
חלמיש, משה
Publication title: 
אוסטרליה ויהודיה: שיחה עם הסופר ה. ברגנר
Source published in: 
על המשמר, 20.4.1951, 7
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1951
Publication Language: 

דאס נייע בוך פון הערץ בערגנער

Author: 
שטרן, שלום
Publication title: 
דאס נייע בוך פון הערץ בערגנער
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 4 (1942), 2—3 (פברואר-מרץ), 48—50
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1942
Publication Language: 
Remarks: 

On Herz Bergner's book דאס נייע הויז

הערץ בערגנער (צו זיין אפפאר קיין אויסטראליע)

Author: 
מרק, בר
Publication title: 
הערץ בערגנער (צו זיין אפפאר קיין אויסטראליע)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 15, כרך 14, חוברת 23 (734), 3.6.1938, 387—388
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1938
Publication Language: 
Remarks: 

[Herz Bergner: With his departure to Australia]

הערץ בערגנערס 'שטובן און גאסן'

Author: 
זרומב, שמואל
Publication title: 
הערץ בערגנערס 'שטובן און גאסן'
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 12, כרך 11, חוברת 12 (567), 22.3.1935, 87.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1935
Publication Language: 
Remarks: 

On Herz Bergner's book שטובן אין גאסען

הערץ בערגנער: 'שטובען אין גאסען'. פערלאג ב. קלעצקין. ווארשא 1935

Author: 
איטס, מ.
Publication title: 
הערץ בערגנער: 'שטובען אין גאסען'. פערלאג ב. קלעצקין. ווארשא 1935
Source published in: 
דער מאמענט, 24.5.1935, 7
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1935
Publication Language: 
Remarks: 

On Herz Bergner's book שטובן אין גאסען

בערגנער הינדע

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
בערגנער הינדע
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 103
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

בערגנער הינדע

Publication title: 
בערגנער הינדע
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 378-379
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

מעמוארן

Author: 
ארונסון, גריגורי
Publication title: 
מעמוארן
Source published in: 
די צוקונפט, 56 (1951), 1 (ינואר), 35-41
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1951
Publication Language: 
Remarks: 

Memories.
On memoirs, among them 'אין די לאנגע ווינטערנעכט' by Hinde Bergner (39)