הינדע בערגנערס משפחה-זכרונות

Author: 
גלטשטיין, יעקב
Publication title: 
הינדע בערגנערס משפחה-זכרונות
Source published in: 
גלטשטיין, יעקב, אין תוך גענומען: עסייען 1945—1947, 227-230
Publisher: 
מתנות
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1947
Publication Language: 
Remarks: 

Memories of Hinde Bergner's family

בראון קייטי

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
בראון קייטי
Source published in: 
כהן, ברל, 'לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 115.
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

בראון, קייטי

Author: 
בראון, קייטי
Publication title: 
בראון, קייטי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 434
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

בעער מאקס

Publication title: 
בעער מאקס
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 372—373
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

בעקער אברהם

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
בעקער אברהם
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 100
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

בעק זישא

Publication title: 
בעק זישא
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 373
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

פעלדשוה, ראובן

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
פעלדשוה, ראובן
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 449
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

פעלדשוה ראובן

Author: 
הירשהויט, יחיאל
Publication title: 
פעלדשוה ראובן
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 420—421
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

Bibliography

Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 339—340.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

באלאבאן מאיר

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
באלאבאן מאיר
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 51.
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: