פיגורן און עפיזאדן פון ליטעראטן פאראיין

Author: 
בשביס-זינגר, יצחק
Publication title: 
פיגורן און עפיזאדן פון ליטעראטן פאראיין
Source published in: 
פארווערטס, 13.9.1979, 3; 14.9, 3
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1979
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter 'Herz Bergner'.

הערץ בערגנער

Author: 
טורקוב-גרודברג, יצחק
Publication title: 
הערץ בערגנער
Source published in: 
אויף מיין וועג (שרייבערס, קינסטלערס, עסקנים), דערמאנונגען און אפשאצונגען,, נייע סעריע, 263—268
Publisher: 
שורה טורקוב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1971
Publication Language: 

הערץ בערגנער

Publication title: 
הערץ בערגנער
Source published in: 
לעבענס פראגן, 20, 214—215 (ינואר-פברואר 1970), 22
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

With his death

קולטור-נייס

Publication title: 
קולטור-נייס
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 69—70 (1970), 317—322
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

Cultural news.
Includes information about the death of Herz Bergner.

הערץ בערגנער

Author: 
שולמן, אברהם
Publication title: 
הערץ בערגנער
Source published in: 
קולטור און לעבן, שנה 4 (1970), 2 (16), מרץ-אפריל, 11—12
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1970
Publication Language: 

הערץ בערגנער

Author: 
ש., ל. [שמחה לב?]
Publication title: 
הערץ בערגנער
Source published in: 
סביבה, 31 (מאי 1970), 5—6
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1970
Publication Language: 

די ליטערארישע ירושה פון הערץ בערגנער ע"ה (צו די שלושים)

Author: 
קהן, יצחק
Publication title: 
די ליטערארישע ירושה פון הערץ בערגנער ע"ה (צו די שלושים)
Source published in: 
די צוקונפט, 75 (1970), 2 (פברואר), 79—81
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

The literary legacy of Herz Bergner (to thirty)

הערץ בערגנער

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
הערץ בערגנער
Source published in: 
ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 3, 351—355
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 

הערץ בערגנער

Author: 
מולודובסקי, קדיה
Publication title: 
הערץ בערגנער
Source published in: 
סביבה, 23 (אוקטובר 1967), 37—39
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1967
Publication Language: 

ווו דער אמת שטייט איין' – הערץ בערגנער: נאוועלן. מעלבורן 1966

Author: 
לעוו (לב), אברהם
Publication title: 
ווו דער אמת שטייט איין' – הערץ בערגנער: נאוועלן. מעלבורן 1966
Source published in: 
לעבענס פראגן, 17, 188—189 (נובמבר-דצמבר 1970), 20
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

On Herz Bergner's book וואו דער אמת שטייט אין