שטודיעס אין יידישער היסטאריאגראפיע (ד"ר מאיר באלאבאן)

Author: 
גליקסמן, וולף
Publication title: 
שטודיעס אין יידישער היסטאריאגראפיע (ד"ר מאיר באלאבאן)
Source published in: 
די צוקונפט, 91 (1985), 11—12 (נובמבר-דצמבר), 220—222.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1985
Publication Language: 
Remarks: 

[Studies in Jewish historiography (Dr. Meir Balaban)]

מאיר באלאבאן – שעפער פון דער געשיכטע-שול וועגן יידן אין פוילן

Author: 
הורן, מאוריצי
Publication title: 
מאיר באלאבאן – שעפער פון דער געשיכטע-שול וועגן יידן אין פוילן
Source published in: 
בלעטער פאר געשיכטע , כרך 21 (1983), 7—55, כרך 22 (1984), 167—170.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1983
Publication Language: 
Remarks: 

[Meir Balaban - creator of the historic school on Jews in Poland]

באגעגענישן מיט דר. באלאבאן

Author: 
שניידרמן, שמואל לייב
Publication title: 
באגעגענישן מיט דר. באלאבאן
Source published in: 
פארווערטס, 14.6.1977, 3, 5.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

[Meetings with Dr. Balaban]

חרוב'ע קהלות אין פוילן ווערן פאראייביקט דורך מ. באלאבאן

Author: 
שניידרמן, שמואל לייב
Publication title: 
חרוב'ע קהלות אין פוילן ווערן פאראייביקט דורך מ. באלאבאן
Source published in: 
פארווערטס, 7.6.1977, 3, 5.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

[community ruins commemorated by means of M. Balaban]

דער הונדערטסטער געבוירנטאג פון פראפ. מאיר באלאבאן

Author: 
שניידרמן, שמואל לייב
Publication title: 
דער הונדערטסטער געבוירנטאג פון פראפ. מאיר באלאבאן
Source published in: 
פארווערטס, 31.5.1977, 3, 6.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

[the 100th birthday of Prof. Meir Balaban]

מאיר באלאבאן: דער פארשער פון דער קהלשער ארגאניזאציע און אויטאנאמיע אין אמאליקן פוילן (30 יאר נאך זיין טויט אין ווארשעווער געטא)

Author: 
טרונק, ישעיה
Publication title: 
מאיר באלאבאן: דער פארשער פון דער קהלשער ארגאניזאציע און אויטאנאמיע אין אמאליקן פוילן (30 יאר נאך זיין טויט אין ווארשעווער געטא)
Source published in: 
ייווא בלעטער, 44 (1973), 198—206.
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

[Meir Balaban:The researcher of the organiztion community and autonomy in Poland (thirty years after his death in the Warsaw ghetto)]

המדור 'נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק'

Publication title: 
המדור 'נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק'
Source published in: 
סאוועטיש היימלאנד, 12 (1972), 2 (פברואר), 191—192.
Publishing place: 
מוסקבה
Date: 
1972
Publication Language: 
Remarks: 

[Calendar notes: authors and essays]; includes a part on Meir Balaban (191).

די גרונטלייגערס פון דער יידישער היסטאריאגראפיע אין פוילן

Author: 
הירשהויט, יחיאל
Publication title: 
די גרונטלייגערס פון דער יידישער היסטאריאגראפיע אין פוילן
Source published in: 
שנתון הספר היהודי 25, 226—232.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

[Laying the foundations for Jewish historiography in Poland]; Includes the part; 'דער היסטאריקער ד"ר מאיר באלאבאן' [The historian Dr. Meir Balaban] (226—230).

יידיש-פוילישע היסטאריאגראפיע ביז דעם אויסברוך פון צווייטן וועלט-קריג

Author: 
בידרמן, ישראל מ.
Publication title: 
יידיש-פוילישע היסטאריאגראפיע ביז דעם אויסברוך פון צווייטן וועלט-קריג
Source published in: 
די צוקונפט, 72 (1967), 5—6 (מאי-יוני), 223—227
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the part 'שיפער און באלאבאן'
[Schiper and Balaban] (226-227).

ד"ר מאיר באלאבאן

Author: 
הירשהויט, יחיאל
Publication title: 
ד"ר מאיר באלאבאן
Source published in: 
פון נאענטן עבר (מאנאגראפיעס און מעמוארן), 4, 1—122.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור-קאנגרעס, פאראייניקט מיט 'ציקא'
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1959
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following chapters:
3—9 – 'א. לעמבערג און גליניאני' [Lemberg and Glinyany]: On the beginning of his path
9—23 – 'ב. דער היסטאריקער פון זיין היים-שטאט'[The historian of his hometown]: on his research on Lemberg-Lvov
24—32 – 'ג. ד"ר באלאבאן און דער לימוד פון יידישער רעליגיע אין די גאליצישע שולן פאר דער ערשטער וועלט-מלחמה' [Dr. Balaban and the study of the Jewish religion in Galician schools before World War I]: On the network of Homberg schools (23-24), on the modern school established around the middle of the 19th century in Lemberg, and additional schools (26); on the attempts to establish a beit midrash for rabbis, and the establishment of an institute for religious teachers in Lemberg in 1902 (from 26) and more.
40—45 – 'ה. די געשיכטע פון יידן אין גאליציע' [history of Galician Jews]
46—59 – 'ו. ווין און לובלין. די יארן פון דער ערשטער וועלט-מלחמה' [Vienna and Lublin. The years of World War I]
59—65 – 'ז. נאך דער ערשטער וועלט-מלחמה' [After World War I]
65—82 – 'ח. קראים און פראנקיסטן' [Karaites and Frankists]
82—96 – 'א. די געשיכטע פון יידן אין קראקע און קאזיעמיעזש' ['History of Jews in Krakow and Kazimierz']
97—103 – 'פעדאגאגישע טעטיקייטן פון ד"ר מאיר באלאבאן' [Pedagogical activities of Dr. Meir Balaban]
103—116 – 'יא. באלאבאנס קולטור-היסטארישע ווערק' [The hisotrical-cultural essays of Balaban]
116—121 – 'יב. די לעגענדע ארום ד"ר באלאבאנס פטירה' [The legend of the death of Dr. Balaban]
122 – Bibliography