בערל בראדער געזאגנט זיך מיט זיינע תלמידים אין יאס

Author: 
מנגר, איציק
Publication title: 
בערל בראדער געזאגנט זיך מיט זיינע תלמידים אין יאס
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער (ורשה), שנה 9, כרך 8, חוברת 22 (421), 27.5.1932, 345.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1932
Publication Language: 
Remarks: 

ברל ברודר נפרד מתלמידיו ביאס.
שיר.
ובתרגום לעברית, מאת מרדכי אמיתי: 'ברל ברודר נוטל ברכת הפרידה מתלמידיו', על המשמר (תל-אביב), 7.11.1969, 6

בערל בראדער: צו דער ביאגראפיע פון אנ'אלטען פאלקס-דיכטער

Author: 
פצ'ניק, מ. ל.
Publication title: 
בערל בראדער: צו דער ביאגראפיע פון אנ'אלטען פאלקס-דיכטער
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, 1, חוברת 55 (22.5.1925), 6
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1925
Publication Language: 
Remarks: 

With the publication of Berl Broder's biography by Nathan Michael Gelber.

בראדער בערל

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
בראדער בערל
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יודישער ליטעראטור און פרעסע, בעריכת שמואל ניגר, 129—130 (ובמהדורה המורחבת: 'בראדער בערל' (מרגליות), לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין, וילנה 1926, 395—401.
Publisher: 
צענטראל
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1914
Publication Language: 
Remarks: 

and in the extended edition: 'בראדער בערל' (מרגליות), לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין, וילנה 1926, 395—401

די אידישע פאלקס-שאפונג אין בילדער – אידישע פאלקס-זינגער: 1. בערל בראדער

Author: 
ליטווין, א. [ש. הורוויץ]
Publication title: 
די אידישע פאלקס-שאפונג אין בילדער – אידישע פאלקס-זינגער: 1. בערל בראדער
Source published in: 
צוקונפט, 19 (1914), 12 (דצמבר), 1249—1255.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1914
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Jewish folk art in pictures - Jewish folk poetry: 1. Berl Broder]

לאדזער אידען עהרען ד"ר ברוידא'ן: אימפאזאנטע פייערונג לכבוד דעם 60-טען געבורטסטאג פון פערדינסטפולען ציוניסטישען טהוער

Author: 
בן-זאב
Publication title: 
לאדזער אידען עהרען ד"ר ברוידא'ן: אימפאזאנטע פייערונג לכבוד דעם 60-טען געבורטסטאג פון פערדינסטפולען ציוניסטישען טהוער
Source published in: 
היינט, 6.2.1930, 4.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1930
Publication Language: 

בערגער יצחק-אריה

Publication title: 
בערגער יצחק-אריה
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 384—385
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

בערגער יוסף

Publication title: 
בערגער יוסף
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 384
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

בערגנער הערץ

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
בערגנער הערץ
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 103
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

הערץ בערגנער: 'דאס הויז פון דזשייקאב אייזיקס' – 1955

Author: 
וייסמן, גבריאל
Publication title: 
הערץ בערגנער: 'דאס הויז פון דזשייקאב אייזיקס' – 1955
Source published in: 
וייסמן, גבריאל, ישראל קינסטלער: עסייען, 31-28
Publisher: 
פריינד
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1979
Publication Language: 

הערץ בערגנערס פייזאזשן פונעם יידיש-אויסטראלישן לעבן

Author: 
קהן, יצחק
Publication title: 
הערץ בערגנערס פייזאזשן פונעם יידיש-אויסטראלישן לעבן
Source published in: 
ביי זיך, 11 (אפריל-מאי 1978), 172—177
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

And again:
דער אויסטראליש-יידישער פייזאזש אין הערץ בערגנערס שאפן (צו זיין צענטער יארצייט)', די צוקונפט (ניו-יורק), 86 (1980), 2 (פברואר), 49—52