יעקב בירנבוים ע"ה

Publication title: 
יעקב בירנבוים ע"ה
Source published in: 
דווקא, 11, חוברת 41—42, ינואר- יוני 1960, 124
Publishing place: 
בואנוס איירס
Date: 
1960
Publication Language: 

בירנבוים י.

Publication title: 
בירנבוים י.
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 4, 304
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1954
Publication Language: 

בירמאן ישראל-זלמן

Publication title: 
בירמאן ישראל-זלמן
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 302
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

בירמאן ישראל-זלמן

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
בירמאן ישראל-זלמן
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, 278
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

ביקעלס-שפיצער, צבי

Publication title: 
ביקעלס-שפיצער, צבי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 302
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

וועגן א פארגעסענעם שרייבער (צום ארטיקל פון צבי ביקלס-שפיצער: 'די העראישע מאטיוון אין פרצעס שאפן')

Author: 
סדן, דב
Publication title: 
וועגן א פארגעסענעם שרייבער (צום ארטיקל פון צבי ביקלס-שפיצער: 'די העראישע מאטיוון אין פרצעס שאפן')
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 10 (1951), 64—65
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1951
Publication Language: 
Remarks: 

[On a forgotten writer (about an article by Zvi Bickels-Spitzer […]]

יאקוב ביקעלעס

Author: 
סנדל, יוסף
Publication title: 
יאקוב ביקעלעס
Source published in: 
סנדל, יוסף, אומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פוילן, 1, 58—61
Publisher: 
יידיש בוך
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1957
Publication Language: 

ביקל שלמה

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
ביקל שלמה
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען , 85
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

יידן אין רומעניע – שלמה ביקל: 'יהדות רומניה', הוצאת 'התאחדות עולי רומניה בישראל', ת"א, ו'הוועדה הספרותית של עזבון גרופר', אשקלון,

Author: 
שפיגלבלט, אלכסנדר
Publication title: 
יידן אין רומעניע – שלמה ביקל: 'יהדות רומניה', הוצאת 'התאחדות עולי רומניה בישראל', ת"א, ו'הוועדה הספרותית של עזבון גרופר', אשקלון, תל-אביב 1978
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 99 (1979), 169—174
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: 

שלמה ביקל ז"ל – דער עסייאיסט (צו זיין צווייטן יארצייט)

Author: 
הירשהויט, יחיאל,
Publication title: 
שלמה ביקל ז"ל – דער עסייאיסט (צו זיין צווייטן יארצייט)
Source published in: 
די צוקונפט, 77 (1971), 10 (אוקטובר), 342—345
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Remarks: 

[The late Shlomo Bickel - The essayist (for his second anniversary)]