בורשטין ח.

Publication title: 
בורשטין ח.
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 273
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

אונטער איין דאך: יוסף בורג יובל-בוך, א. שטיינבארג יידישע קולטור-געזעלשאפט

Author: 
פינקל, לאוניד
Publication title: 
אונטער איין דאך: יוסף בורג יובל-בוך, א. שטיינבארג יידישע קולטור-געזעלשאפט
Publishing place: 
צ'רנוביץ
Date: 
1992
Publication Language: 
Remarks: 

Review:
קארא, י, 'אונטער איין דאך', לעבענס פראגן (תל-אביב), שנה 43, גיליון 495—496 (יולי-אוגוסט 1993), 16—17.

"ניט וועלקנדיקע בלום פון לעבן" (וועגן יוסף בורג און זיין בוך 'א פארשפעטיקטער עכא')

Author: 
ריכלו, פטרו
Publication title: 
"ניט וועלקנדיקע בלום פון לעבן" (וועגן יוסף בורג און זיין בוך 'א פארשפעטיקטער עכא')
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 53 (1991), 2 (מרץ-אפריל), 52—54 (מאוקראינית – ש. ט.).
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

About Josef Burg's book א פארשפעטיקטער עכא

בורג יוסף

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
בורג יוסף
Source published in: 
לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, 73—74.
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

יוסף בורג – דער לירישער דערציילער פון די יידן אין די קארפאטן-בערג: יוסף בורג. 'דאס לעבן גייט ווייטער' – דערציילונגען, נאוועלן, סקי

Author: 
שטרן, שלום
Publication title: 
יוסף בורג – דער לירישער דערציילער פון די יידן אין די קארפאטן-בערג: יוסף בורג. 'דאס לעבן גייט ווייטער' – דערציילונגען, נאוועלן, סקיצן, פארלאג 'סאוועטסקי פיסאטעל'. מאסקווע 1980
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 44 (1982), 7 (אוקטובר), 48—51
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1982
Publication Language: 

יוסף בורג, דער עפיקער פון יידיש לעבן – א בן שבעים

Author: 
טרמבובלסקי, אברהם
Publication title: 
יוסף בורג, דער עפיקער פון יידיש לעבן – א בן שבעים
Source published in: 
פאלקס-שטימע, 29.5.1982, 6—7.
Publishing place: 
ווארשע
Publication Language: 
Remarks: 

[יוסף בורג, האפיקן של החיים היהודיים – בן שבעים]

ווען דער שרייבער מוז צאלן א פרייז (אויפן ראנד פון יוסף בורגס בוך 'דאס לעבן גייט וייטער')

Author: 
ברגר, לילי
Publication title: 
ווען דער שרייבער מוז צאלן א פרייז (אויפן ראנד פון יוסף בורגס בוך 'דאס לעבן גייט וייטער')
Source published in: 
חשבון, 99 (תשמ"ב, 1982), 64—67.
Publishing place: 
לוס אנג'לס
Publication Language: 
Remarks: 

[When the writer has to pay a price (In the margins of Josef Burg's book 'דאס לעבן גייט וייטער' [Life goes on]]

א שרייבער מיט אייגענעם נוסח

Author: 
רויזן, ברל
Publication title: 
א שרייבער מיט אייגענעם נוסח
Source published in: 
פאלקס-שטימע, 4.4.1981, 6.
Publishing place: 
ווארשע
Publication Language: 
Remarks: 

[Writer with his own style]; About Josef Burg

יויסעף בורג, 'דאס לעבן גייט וייטער''

Author: 
מרגולין, יהושע
Publication title: 
יויסעף בורג, 'דאס לעבן גייט וייטער''
Source published in: 
סאוועטיש היימלאנד, 11 (1981), 127—130
Publishing place: 
מאסקווע
Date: 
1981
Publication Language: 
Remarks: 

About Josef Burg's book
'דאס לעבן גייט וייטער' [Life goes on]

א בוך בעצמו

Author: 
בלנקי, משה
Publication title: 
א בוך בעצמו
Source published in: 
פאלקס-שטימע, 7.3.1981, 6, 7
Publishing place: 
ורשה
Publication Language: 
Remarks: 

About Josef Burg's book
'דאס לעבן גייט וייטער' [Life goes on]