און אזוי שרייבט יצחק ווארשאווסקי (באשעוויס)...! וועגן די נייעסטע קריטיק-ביכער פון ד"ר ש. ביקל און ש. ד. זינגער

Publication title: 
און אזוי שרייבט יצחק ווארשאווסקי (באשעוויס)...! וועגן די נייעסטע קריטיק-ביכער פון ד"ר ש. ביקל און ש. ד. זינגער
Source published in: 
היימיש, שנה 4, 37 (יולי 1959), 23
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1959
Publication Language: 
Remarks: 

[And this is how Isaac Warszawski (Bashevis) writes ...! On the latest critic books by Dr. S. Bickel and S. D. Singer]
First appeared in
פארווערטס (ניו-יורק) 24.5.1959

שלמה ביקל – דער עסיייסט, מעמואריסט און פארטרעטיסט צום דערשיינען פון זיין בוך עסייען, זכרונות און געשטאלטן 'דריי ברידער זענען מיר ג

Author: 
פנר, יצחק
Publication title: 
שלמה ביקל – דער עסיייסט, מעמואריסט און פארטרעטיסט צום דערשיינען פון זיין בוך עסייען, זכרונות און געשטאלטן 'דריי ברידער זענען מיר געווען פארלאג 'מתנות', ניו-יורק, 1956
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 27 (1957), 288—292.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1957
Publication Language: 
Remarks: 

With the publication of Shlomo Bickel's book דריי ברידער זענען מיר געווען

די מחשבה און דער ניגון פון שטאם (דריי ברידער זיינען מיר געווען, פון שלמה ביקל. שער-בלאט און אנדערע צייכענונגען פון ארטור קאלניק. א

Author: 
בוטושנסקי, יעקב
Publication title: 
די מחשבה און דער ניגון פון שטאם (דריי ברידער זיינען מיר געווען, פון שלמה ביקל. שער-בלאט און אנדערע צייכענונגען פון ארטור קאלניק. ארויסגעגעבן פון פארלאג 'מתנות' ביים שלום עליכם פאלקס-איסטיטוט. 234 זז")
Source published in: 
די צוקונפט, 62 (1957), 2 (פברואר), 80—82
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1957
Publication Language: 
Remarks: 

[The thought and melody of race [...]]
On Shlomo Bickel's book
דריי ברידער זענען מיר געווען

ביקל שלמה

Publication title: 
ביקל שלמה
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 300—302
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

די פערטע מדרגה פון שלימות (צום זעכציקסטן געבוירן-טאג פון ד"ר שלמה ביקל)' (1956)

Author: 
שטיינווקס, פנחס
Publication title: 
די פערטע מדרגה פון שלימות (צום זעכציקסטן געבוירן-טאג פון ד"ר שלמה ביקל)' (1956)
Source published in: 
שטיינווקס, פנחס, סילועטן פון א דור, 24—28
Publisher: 
דער שורש'
Publishing place: 
ניו-יורק – בואנוס איירס
Date: 
1958
Publication Language: 
Remarks: 

[The Fourth Step of Perfection (for Shlomo Bickel's 60th Birthday)]

די עסייען פון ד"ר שלמה ביקל: 1. 'יידן דאווענען'; 2. 'עסייען פון טרויער'. פארלאג ר. י. נאוואק – ניו-יארק, 1948

Author: 
ינסוביץ', יצחק
Publication title: 
די עסייען פון ד"ר שלמה ביקל: 1. 'יידן דאווענען'; 2. 'עסייען פון טרויער'. פארלאג ר. י. נאוואק – ניו-יארק, 1948
Source published in: 
די צוקונפט, 55 (1950), 103—105.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[Dr. Shlomo Bickel's Essays […]]
On Shlomo Bickel's books
''יידן דאווענען', 'עסייען פון טרויער

צווישן נוסח און סטיל ('דעטאלן און סך-הכלען' פון שלמה ביקל, קריטישע און פאלעמישע באמערקונגען, ניו-יארק 1943)

Author: 
זינגר, שמואל דוד
Publication title: 
צווישן נוסח און סטיל ('דעטאלן און סך-הכלען' פון שלמה ביקל, קריטישע און פאלעמישע באמערקונגען, ניו-יארק 1943)
Source published in: 
די צוקונפט (ניו-יורק), 51 (1946), 7 (יולי), 529—530.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1946
Publication Language: 
Remarks: 

[Between version and style]
On Shlomo Bickel's book
דעטאלן און סך-הכלען

געזעגענונגס-אוונט פאר ש. ביקל (א בריוו פון בוקארעשט)

Author: 
מ. ס.
Publication title: 
געזעגענונגס-אוונט פאר ש. ביקל (א בריוו פון בוקארעשט)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 16, כרך 15, חוברת 13 (776), 21.4.1939, 189—190
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1939
Publication Language: 
Remarks: 

[Farewell evening to Shlomo Bickel (letter from Bucharest)]

ביקל שלמה ד"ר

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
ביקל שלמה ד"ר
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, 277—278
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

א יידישער פעלעמיסט (שלמה ביקל 'אינזיך און ארומזיך', נאטיצן פון א פאלעמיסט און קריטישע באמערקונגען. פארלאג 'שלום-עליכם', בוקארעשט 1

Author: 
פריי, יוסף
Publication title: 
א יידישער פעלעמיסט (שלמה ביקל 'אינזיך און ארומזיך', נאטיצן פון א פאלעמיסט און קריטישע באמערקונגען. פארלאג 'שלום-עליכם', בוקארעשט 1936)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 14, כרך 13, חוברת 8 (667), 19.2.1937, 120—121.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

[Jewish polemisict]
On Shlomo Bickel's book אינזיך און ארומזיך