מאטעריאלן פאר א לעקסיקאן פון דער יידישער סאוועטישער ליטעראטור

Publication title: 
מאטעריאלן פאר א לעקסיקאן פון דער יידישער סאוועטישער ליטעראטור
Source published in: 
סאוועטיש היימלאנד, 16 (1976), 6 (יוני), 189—190
Publishing place: 
מאסקווע
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

[Materials for the Lexicon of Soviet Literature in Yiddish]
Including the entry 'Burg Josef (1912)'

בארוויטש מיכאל

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
בארוויטש מיכאל
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, 58.
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

צוויי נייע ביכער פון מיכאל בארוויטש': 'פון דער תליה – אויפן פראנט'; 'מענטשן, ביכער און חלוקי-דעות'

Author: 
שולמן, אברהם
Publication title: 
צוויי נייע ביכער פון מיכאל בארוויטש': 'פון דער תליה – אויפן פראנט'; 'מענטשן, ביכער און חלוקי-דעות'
Source published in: 
די צוקונפט, 87 (1981), 7—8 (יולי-אוגוסט), 231—233.
Publishing place: 
ני-יורק
Date: 
1981
Publication Language: 
Remarks: 

[Two new books by Michal Borwicz, פון דער תליה – אויפן פראנט and מענטשן, ביכער און חלוקי-דעות]

בארוויטש (בארוכעוויטש) מיכאל

Publication title: 
בארוויטש (בארוכעוויטש) מיכאל
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 245—246
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

דר. מיכל בארוויטש פון קראקע – ער פאהרט ארום זאמלען מאטעריאלען וועגן אידישען חורבן

Author: 
שמולביץ, י.
Publication title: 
דר. מיכל בארוויטש פון קראקע – ער פאהרט ארום זאמלען מאטעריאלען וועגן אידישען חורבן
Source published in: 
פארווערטס, 8.9.1947, 2, 6
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1947
Publication Language: 
Remarks: 

[Dr. Michal Borwicz from Krakow - goes around collecting materials about the Jewish destruction]

דער אמת וועגן ד"ר מיכאל בארוויטש: מיט דאקומענטן אין האנט דעמאסקירן מיר די יעווסעקישע פראוואקאציע און שטעמפלען זייערע רכילות

Author: 
רודי, אברהם
Publication title: 
דער אמת וועגן ד"ר מיכאל בארוויטש: מיט דאקומענטן אין האנט דעמאסקירן מיר די יעווסעקישע פראוואקאציע און שטעמפלען זייערע רכילות
Publishing place: 
פריז
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[The truth about Michal Borwicz […]]
First in:
'מיט דאקומענטן אין האנט – דער אמת וועגן ד"ר מיכאל בארוויטש', אונזער ווארט (פריז), 12, נומ' 232 (2602), 10.10.1955, 2, 4; 233, 11.10, 3, 4; 235, 13.10, 3.

בוקסבוים נתן

Publication title: 
בוקסבוים נתן
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 267—268.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

אונזערע אויפטוען און איינדרוקן פון אמעריקע (א שמועס מיטן צ. י. ש. א-דעלעגאט ח' נ. בוקסבוים)

Publication title: 
אונזערע אויפטוען און איינדרוקן פון אמעריקע (א שמועס מיטן צ. י. ש. א-דעלעגאט ח' נ. בוקסבוים)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 7, כרך 6, חוברת 31 (326), 1.8.1930, 574—575.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1930
Publication Language: 

בוקסבוים נתן

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
בוקסבוים נתן
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, 245—246
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

באמזע נחום

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
באמזע נחום
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, 52
Publisher: 
רעיה אילמן- כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: