Rzhepnik Biskupi

שם באנגלית: 
Rzhepnik Biskupi
שם בפולנית: 
Rzepennik Biskupi