וארשעווער צוואות' פון רחל אויערבאך

Author: 
סרד, דוד
Publication title: 
וארשעווער צוואות' פון רחל אויערבאך
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 38 (1976), 3 (מרץ), 48—49.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

[ווארשעווער צוואות [Warsaw Testaments] by Rachel Auerbach]

רחל אויערבאכס 'אין לאנד ישראל' ('אין לאנד ישראל', רעפארטאזשען, עסייען, דערציילונגען. פארלאג י. ל. פרץ, תל-אביב)

Author: 
זינגר, שמואל דוד
Publication title: 
רחל אויערבאכס 'אין לאנד ישראל' ('אין לאנד ישראל', רעפארטאזשען, עסייען, דערציילונגען. פארלאג י. ל. פרץ, תל-אביב)
Source published in: 
די צוקונפט, 70 (1965), 10 (אוקטובר), 399—401.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

[On 'אין לאנד ישראל''[In the The land of Israel] by Rachel Auerback[...]]

בחוצות וארשה' – לרחל אוירבך

Author: 
פיכמן, יעקב
Publication title: 
בחוצות וארשה' – לרחל אוירבך
Source published in: 
דבר, נט, 9784, י"ב אב תשי"ז, 9.8.1957, 4
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1957
Publication Language: 
Remarks: 

Also translated in to Yiddish. See the comment in Hebrew.

אויף די גאסן פון ווארשע: אויפן ראנד פון רחל אויערבאכס בוך 'בחוצות ורשה', פארלאג 'עם עובד', תשיד. פון יידיש איבערגעזעצט – מ. חלמיש

Author: 
דבורז'צקי, מאיר
Publication title: 
אויף די גאסן פון ווארשע: אויפן ראנד פון רחל אויערבאכס בוך 'בחוצות ורשה', פארלאג 'עם עובד', תשיד. פון יידיש איבערגעזעצט – מ. חלמיש
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 22 (1955), 199—203.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[On the streets of Warsaw: in the margins of Rachel Auerbach's book "Outside Warsaw" [...]]

חורבן-ליטעראטור

Author: 
שולמן, ויקטור
Publication title: 
חורבן-ליטעראטור
Source published in: 
די צוקונפט, 54 (1949), 1 (ינואר), 45—47
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[Literature of Destruction]
Including about Rachel Auerbach's book, 'אויף די פעלדער פון טרעבלינקע' [In the Fields of Treblinka] (45-46)

דער הייליקער פנקס: רחל אויערבאך – 'דער יידישער אויפשטאנד, ווארשע 1943'. צענטראל-קאמיטעט פון די יידן אין פוילן. ווארשע, 1948

Author: 
שטרן, שלום
Publication title: 
דער הייליקער פנקס: רחל אויערבאך – 'דער יידישער אויפשטאנד, ווארשע 1943'. צענטראל-קאמיטעט פון די יידן אין פוילן. ווארשע, 1948
Source published in: 
יידישע קולטור, 11 (1949), 3 (מרץ), 40—41.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[The holy book: Rachel Auerbach - 'The Jewish revolt, Warsaw 1943'. The Central Committee of Polish Jews , Warsaw, 1948]

די מערסבורגער פרעמיע

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
די מערסבורגער פרעמיע
Source published in: 
ביקל שלמה, 'פרעמדשפראכיקע יידישע דיכטער', הנ"ל, שרייבער פון מיין דור, 3, 102—108
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

[Merseburg Prize]
On Rose Ausländer, on the occasion of winning the Merseberg Award.

וועלוול זבארזשער (בנימין-זאב ערענקראנץ) 1826—1883, דער גרויסער יידישער טרובאדור

Author: 
לוברסקי, לזר
Publication title: 
וועלוול זבארזשער (בנימין-זאב ערענקראנץ) 1826—1883, דער גרויסער יידישער טרובאדור
Source published in: 
נייע וועגן, 12 (2005), 231—240.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2005
Publication Language: 
Remarks: 

[Wölwel Zbarazer (Benjamin Ze'ev Ehrenkranz) 1826-1883, the great Jewish troubadour]

וועלוול זבארזשער עהרענקראנץ – צו זיין 100סטן יארצייט

Author: 
גורדון-מלוטק, חנה
Publication title: 
וועלוול זבארזשער עהרענקראנץ – צו זיין 100סטן יארצייט
Source published in: 
די צוקונפט, 90 (1984): 1 (ינואר), 7—12; 2 (פברואר), 47—54.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1984
Publication Language: 
Remarks: 

[Wölwel Zbarazer Ehrenkranz (Benjamin Wolf Ehrenkranz)- for his 100th anniversary]

המדור 'נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק'

Publication title: 
המדור 'נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק'
Source published in: 
סאוועטיש היימלאנד, , 13 (1973), 3 (מרץ), 188—189
Publishing place: 
מוסקבה
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a chapter on Benjamin Wolf Ehrenkranz(188).