די גרויסע טראַגעדיע פֿון 'ליאָווער': דער באַרימטער חסידישער רבי, וואָס איז געוואָרן אַן אַפּיקורס

Author: 
ליטווין, א. [ש. הורוויץ]
Publication title: 
די גרויסע טראַגעדיע פֿון 'ליאָווער': דער באַרימטער חסידישער רבי, וואָס איז געוואָרן אַן אַפּיקורס
Source published in: 
די צוקונפֿט, 22, נומ' 8, אוגוסט 1917, 473—478
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1917
Publication Language: 
Remarks: 

[The great tragedy of the Lyover : The Chassidic Rabbi, who became a heretic]
Including about Benjamin Wolf Ehrenkranz.

לעגענדען פון אידישע פאלקס זשעניען: 1. וועלוועלע בדחן

Author: 
קליך, יעקב
Publication title: 
לעגענדען פון אידישע פאלקס זשעניען: 1. וועלוועלע בדחן
Source published in: 
דער אידישער קונסט פריינד, 1, נומ' 5, 4.2.1916, 11.
Publishing place: 
שיקגו
Date: 
1916
Publication Language: 
Remarks: 

[Legends on the genius of the Jewish People: Velvele Badchen (Benjamin Wolf Ehrenkranz)]

וועלוועל זבארזשער' (מהסדרה: די אידישע פאלקס-שאפונג אין בילדער)

Author: 
ליטווין, א. [ש. הורוויץ]
Publication title: 
וועלוועל זבארזשער' (מהסדרה: די אידישע פאלקס-שאפונג אין בילדער)
Source published in: 
די צוקונפט, 20 (1915), 3 (מרץ), 285—287, 4 (אפריל), 368—374.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1915
Publication Language: 

שריפטן' פון מ. אדערשלעגער, ניו-יארק, 1941, באנד 1

Author: 
זינגר, שמואל דוד
Publication title: 
שריפטן' פון מ. אדערשלעגער, ניו-יארק, 1941, באנד 1
Source published in: 
די צוקונפט, 48 (1943), חוברת 2 (פברואר), 117—118.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

['Works' by M. Adershleger, New York, 1941, volume 1]

אדערשלעגער משה-יעקב

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
אדערשלעגער משה-יעקב
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, מהדורה שנייה, מורחבת, כרך 1, 45—46.
Publisher: 
בוריס קלצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

מערב-אייראפע און די מזרח-אייראפעאישע יידישקייט

Author: 
מייטליס, יעקב י.
Publication title: 
מערב-אייראפע און די מזרח-אייראפעאישע יידישקייט
Source published in: 
ביי זיך, 9—10 (נובמבר 1977), 77—85
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

[Western Europe and Eastern European Jewry]
Includes extensive references to two research books by Shalom Adler-Rudel (80-83).

אבן (עווען) יצחק

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
אבן (עווען) יצחק
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, מהדורה שנייה מורחבת, כרך 1, 1—4.
Publisher: 
בוריס קלצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

וועלוול זבארזשער (בנימין-זאב ערענקראנץ) 1826—1883, דער גרויסער יידישער טרובאדור

Author: 
לוברסקי, לזר
Publication title: 
וועלוול זבארזשער (בנימין-זאב ערענקראנץ) 1826—1883, דער גרויסער יידישער טרובאדור
Source published in: 
נייע וועגן, 12 (2005), 231—240.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2005
Publication Language: 
Remarks: 

[Wölwel Zbarazer (Benjamin Ze'ev Ehrenkranz) 1826-1883, the great Jewish troubadour]

וועלוול זבארזשער עהרענקראנץ – צו זיין 100סטן יארצייט

Author: 
גורדון-מלוטק, חנה
Publication title: 
וועלוול זבארזשער עהרענקראנץ – צו זיין 100סטן יארצייט
Source published in: 
די צוקונפט, 90 (1984): 1 (ינואר), 7—12; 2 (פברואר), 47—54.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1984
Publication Language: 
Remarks: 

[Wölwel Zbarazer Ehrenkranz (Benjamin Wolf Ehrenkranz)- for his 100th anniversary]

המדור 'נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק'

Publication title: 
המדור 'נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק'
Source published in: 
סאוועטיש היימלאנד, , 13 (1973), 3 (מרץ), 188—189
Publishing place: 
מוסקבה
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a chapter on Benjamin Wolf Ehrenkranz(188).