דער ערשטער נאטיץ אין רומעניע וועגן וואלף הערענקראנץ זבארזשער

Author: 
שוורץ, יוליאן
Publication title: 
דער ערשטער נאטיץ אין רומעניע וועגן וואלף הערענקראנץ זבארזשער
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 30 (1968), 2 (פברואר), 48—50.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 
Remarks: 

[The first list in Romania about Wolf Ehrenkranz Zbarazer (Benjamin Wolf Ehrenkranz)]

פארוואס האט מען אזוי פארגעסן אין וועלוול זבארזשער?

Author: 
לוקר, י. ל.
Publication title: 
פארוואס האט מען אזוי פארגעסן אין וועלוול זבארזשער?
Source published in: 
היימיש, שנה 4, 40—41 (אוקטובר 1959), 44.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1959
Publication Language: 
Remarks: 

[Why Wölwel Zbarazer (Benjamin Wolf Ehrenkranz) has been forgotten]

דער אנהײב פון דער יידישער דיכטונג: צום 125סטן יארטאג פון וועלוול זבארזשערס געבורט

Author: 
אויסלנדר, נחום
Publication title: 
דער אנהײב פון דער יידישער דיכטונג: צום 125סטן יארטאג פון וועלוול זבארזשערס געבורט
Source published in: 
אייניקייט, נומ' 51 (111), 14.12.1944, 4.
Publishing place: 
מוסקבה
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

[Original Yiddish songs: for the 125th anniversiary of the birth of Wölwel Zbarazer (Benjamin Wolf Ehrenkranz)]

וועלוול זבארזשער ערנקראנץ (צום 60טן יארצייט)

Author: 
שצקי, יעקב
Publication title: 
וועלוול זבארזשער ערנקראנץ (צום 60טן יארצייט)
Source published in: 
יארבוך – יידישער ביכערראט פון אמעריקע, 2 (1943), צו-קא.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

[Wölwel Zbarazer Ehrenkranz (Benjamin Wolf Ehrenkranz) (60th anniversary)]

דער אנגעזעענסטער צווישן די בראדער זינגער: וועגן דעם פאלקסדיכטער וועלוול זבארזשער

Author: 
ויינלז, ישראל
Publication title: 
דער אנגעזעענסטער צווישן די בראדער זינגער: וועגן דעם פאלקסדיכטער וועלוול זבארזשער
Source published in: 
סאוועטישע ליטעראטור, נומ' 3 (מרץ 1940), 120—132.
Publishing place: 
קייב
Date: 
1940
Publication Language: 
Remarks: 

[The prominent Brody singers: on the popular poet Wölwel Zbarazer (Benjamin Wolf Ehrenkranz)]

וועלוול זבארזשער שרייבט א בריוו צו מלכהלע דער שיינער (מהסדרה: נאענטע געשטאלטן]

Author: 
מנגר, איציק
Publication title: 
וועלוול זבארזשער שרייבט א בריוו צו מלכהלע דער שיינער (מהסדרה: נאענטע געשטאלטן]
Source published in: 
היינט, 28, נומ' 40, 15.2.1935, 6.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1935
Publication Language: 
Remarks: 

‬[Wölwel Zbarazer (Benjamin Wolf Ehrenkranz) writes a letter to the beautiful Malkele]
For additional printings, including translation, and for reviews - see the comment in Hebrew.

וועלוועלע זבאַרזשער – אייניקע פּרטים וועגן זײַן אויפֿהאַלט אין ווין

Author: 
טיגר, ישעיהו
Publication title: 
וועלוועלע זבאַרזשער – אייניקע פּרטים וועגן זײַן אויפֿהאַלט אין ווין
Source published in: 
יידיש, 1, נומ' 3–4, יוני – יולי 1928, 1—6.
Publishing place: 
וינה
Date: 
1928
Publication Language: 
Remarks: 

[Wölwel Zbarazer (Benjamin Wolf Ehrenkranz) - some details regarding his living in Vienna]

וועלוועלע זבארזשערס בריוו צו זיין ברודער מאיר: לויט די אריגינאלן פון דער ביבליאטעק פון דער יידישער קהילה אין ווין

Author: 
וכשטיין, ברנרד
Publication title: 
וועלוועלע זבארזשערס בריוו צו זיין ברודער מאיר: לויט די אריגינאלן פון דער ביבליאטעק פון דער יידישער קהילה אין ווין
Source published in: 
פילאלאגישע שריפטן, 2 (1928), 1—42
Publisher: 
ייווא
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1928
Publication Language: 
Remarks: 

[Letters from Wölwele Zbarazer (Benjamin Wolf Ehrenkranz) to his brother Meir: According to sources in the Jewish community library in Vienna]
An addition to the article, in the same journal, in volume 3 - see the comment in Hebrew.

זבארזשעריאדע: א נאכט אין די בוקארעשטער קרעטשמעס

Author: 
מנגר, איציק
Publication title: 
זבארזשעריאדע: א נאכט אין די בוקארעשטער קרעטשמעס
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 4, כרך 3, חוברת 5 (4.2.1927), 89
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1927
Publication Language: 
Remarks: 

[A night in Bucharest Inns]
A song about Benjamin Wolf Ehrenkranz

ערענקראנץ וואלף זבארזשער

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
ערענקראנץ וואלף זבארזשער
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, מהדורה שנייה, מורחבת, כרך 2, a832—839.
Publisher: 
בוריס קלצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1927
Publication Language: