ה. סעקלער, דער דראמאטיקער (צום 25-יעריקן פון דעם דיכטער)

מחבר: 
צייטלין, אהרן
כותרת הפרסום: 
ה. סעקלער, דער דראמאטיקער (צום 25-יעריקן פון דעם דיכטער)
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 11, כרך 10, חוברת 44 (547), 2.11.1934, 736—737
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1934
שפה: