ה. סעקלער, דער דראמאטיקער (צום 25-יעריקן פון דעם דיכטער)

Author: 
צייטלין, אהרן
Publication title: 
ה. סעקלער, דער דראמאטיקער (צום 25-יעריקן פון דעם דיכטער)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 11, כרך 10, חוברת 44 (547), 2.11.1934, 736—737
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1934
Publication Language: