Sokoluvka

שם באנגלית: 
Sokoluvka
שם באוקראינית: 
Соколівка
שם בפולנית: 
Sokołόwka