Medenychi

שם באוקראינית: 
Меденичі
שם בפולנית: 
Medenice
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Lviv Region