Tombstone of Hana Son of Naftali Zvi

Tombstone of:
Hana Son of Naftali Zvi
Tombstone date: 
October 29, 1927
Cemetery: 
Code: 
Section: B, Tombstone: 13
Sizes: 
Height: 125; Width: 69; Thickness: 19
Epitaph text: 

פנ
איש זקן תם וישר
לב נהנה מיגיע כפיו
ומסתפק במועט מו
הנה בן מוה נפתלי
צבי זל נפ ג' מרחשוון
תרפח לפק בן עט שנים
תנצבה

Documentation date: 
July 2013
Documented by: 
Yehuda Gizbar
Documented by (old): 

Tombstone of Yaakov Tuvia Son of Eliezer Nisan Lewenauer

Tombstone date: 
May 07, 1937
Cemetery: 
Community: 
Code: 
Section: A, Tombstone: 11
Sizes: 
Height: 135; Width: 60; Thickness: 17
Epitaph text: 

פנ
איש ישר וחרד הולך בתום
טוב לבב מוה יעקב טוביה
בן מוה אלעזר ניסן נ'ע
הלך לעולמו ביום כו אייר
תרצז לפק בשנת נח לימי חיי'
(לד)אבון נפש אשתו וב(ניו)
(יו)שב עליון קבלו ותסתירהו
בצל כנפ(יך)
(טו)בו ואמנותו בחיים יזכ(ירו)
המליצים במשפט(?)
תנצבה
יעקב לעווענאויע

Documentation date: 
July 2013
Documented by: 
Yehuda Gizbar
Documented by (old): 

Tombstone of Tzirel Daughter of Shmuel

Tombstone date: 
September 23, 1912
Cemetery: 
Code: 
Section: B, Tombstone: 15
Sizes: 
Height: 115; Width: 76; Thickness: 20
Epitaph text: 

מנשים באהל תבורך
לאשת חיל ואשה כשרה
רוחה נדיבה צנועה וישרה
ידיה תמכה לעני ואביון
מרת צירל בת המונח
מוהרר שמואל זל נפטרה
יב תשרי תרעג לפק
תנצבה

Documentation date: 
July 2013
Documented by: 
Yehuda Gizbar
Documented by (old): 

Tombstone of Miriam Yute Daughter of Moshe Rosenschrauch

Tombstone date: 
January 11, 1916
Cemetery: 
Code: 
Section: B, Tombstone: 14
Sizes: 
Height: 153; Width: 71; Thickness: 13
Epitaph text: 

אשה כשרה וצנועה
מרת מרים יוטע בת
מוה משה זל נפטר'
יום ו' שבט תרעו לפק
אשה ר' שמואל נ'י
ראזענשרויך מקאמיאנקא
תנצבה

Documentation date: 
July 2013
Documented by: 
Yehuda Gizbar
Documented by (old): 

Tombstone of Sara Slave Daughter of David

Tombstone date: 
January 25, 1870
Cemetery: 
Code: 
Section: B, Tombstone: 13A
Sizes: 
Height: 194; Width: 60; Thickness: 14
Epitaph text: 

אשה צנועה מרת
שרה סלאוי בת
מוה דוד נפטרה
כג שבת תרל לפק
תנצבה

Documentation date: 
July 2013
Documented by: 
Yehuda Gizbar
Documented by (old): 

Tombstone of Atil Yuta daughter of Shlomo

Tombstone date: 
February 27, 1879
Cemetery: 
Code: 
Section: B, Tombstone: 9
Sizes: 
Height: 92; Width: 69; Thickness: 15
Epitaph text: 

פנ אש תם
וישר מוהרר
משה ?? במו
דניאל זלמן זל
נפ א' אייר (?)
תרמ לפ(ק)
תנצבה

ואשתו צנועה
ויקרה מרת
עטיל יוטא ב
מו שלמה זל
נפט ד אדר
תרלט לפק
תנצבה

Documentation date: 
July 2013
Documented by: 
Yehuda Gizbar
Documented by (old): 

Tombstone of Moshe son of Daniel Zalman

Tombstone date: 
April 12, 1880
Cemetery: 
Code: 
Section: B, Tombstone: 9
Sizes: 
Height: 92; Width: 69; Thickness: 15
Epitaph text: 

פנ אש תם
וישר מוהרר
משה ?? במו
דניאל זלמן זל
נפ א' אייר (?)
תרמ לפ(ק)
תנצבה

ואשתו צנועה
ויקרה מרת
עטיל יוטא ב
מו שלמה זל
נפט ד אדר
תרלט לפק
תנצבה

Documentation date: 
July 2013
Documented by: 
Yehuda Gizbar
Documented by (old): 

Tombstone of Reizel Daughter of Naftali Hirtz ha-Cohen

Tombstone date: 
May 15, 1927
Cemetery: 
Code: 
Section: B, Tombstone: 8
Sizes: 
Height: 63; Width: 71; Thickness: 15
Epitaph text: 

...
רייזיל בת מוה נפתלי
הירץ הכהן זל נפט
יג ימים בחד אייר
שנת תרפז תנצבה

Documentation date: 
July 2013
Documented by: 
Yehuda Gizbar
Documented by (old): 

Tombstone of Feiga Daughter of Dov

Tombstone of:
Feiga Daughter of Dov
Tombstone date: 
July 17, 1925
Cemetery: 
Code: 
Section: B, Tombstone: 5
Sizes: 
Height: 83; Width: 62; Thickness: 13
Epitaph text: 

שנת תרפה לפק כה
תמוז נפ' אשה תמה
צנועה וכשרה מר
פייגי בת מוה דוב
זל אשת מוה חיים
גרויבארד...

Documentation date: 
July 2013
Documented by: 
Yehuda Gizbar
Documented by (old): 

Tombstone of Hoshea Falik Son of Yitzhak Graubard

Tombstone date: 
January 11, 1926
Cemetery: 
Code: 
Section: B, Tombstone: 6
Sizes: 
Height: 130; Width: 72; Thickness: 17
Epitaph text: 

איך אבדה עטרת האם
אין מרפא להמכאו' על
.....
כה טבת שנת תרפו לפק
מו הושע פאליק במו
יצחק זל לדאבון כל
המשפחה והלך לאור
באור החיים תנצבה

מאחור: פאליק
גרויבארד

Description: 

Back side: Falik Graubard

Documentation date: 
July 2013
Documented by: 
Yehuda Gizbar
Documented by (old):