די אינערלעכע קארעספאנדענץ פון "יעאס" (הייאס")...

CAHJP Code: 
HM3/1323.09
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

די אינערלעכע קארעספאנדענץ פון "יעאס" (הייאס") צווישן דער הויפט-פארוואלטונג אין ווארשע און די ראיאן-אפטיילונג אין לעמבערג מיט צירקולאר-בריוו וועגן דער ארדנוג אויף צו באקומען וויזעס אין אויסלענדישע קאנסולאטן, מיטצוטיילן וועגן נייע טראנספארטן קיין אמעריקאנישע לענדער און אנדערע און די קארעספאנדענץ פון דער לעמבערגער אפטיילונג פון "יעאס" מיט יידישע איינוואוינער אין גאליצישע שטעט וועגן פארשידענע באדינגונגען פון עמיגראציע קיין פאלעסטינע, קיין פראנקרייך און קיין אמעריקאנישע לענדער און וועגן דער באטייליגונג פון "יעאס" אין רייזע-הוצאות און אין הלואות אויף שיפסקארטן פאר די יידישע עמיגראנטן.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
107
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.334, оп.1, д.108