Vitkuv Novy

שם באנגלית: 
Vitkuv Novy
שם באוקראינית: 
Вітков Новий
שם בפולנית: 
Witków Nowy