ד"ר פיליפ פרידמאן אלס לאדזשער היסטאריקער

Author: 
צומבר, ל.
Publication title: 
ד"ר פיליפ פרידמאן אלס לאדזשער היסטאריקער
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 16, כרך 15, חוברת 3 (766), 3.2.1939, 38—39
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1939
Publication Language: