וועגן פינף יידישע און העברעאישע שרייבער (רעדע געהאלטן ביים אויסטיילן די יערלעכע לאמעד-פרעמיע צו פינף יידישע און העברעאישע שרייבער,

Author: 
ריבולוב, מנחם
Publication title: 
וועגן פינף יידישע און העברעאישע שרייבער (רעדע געהאלטן ביים אויסטיילן די יערלעכע לאמעד-פרעמיע צו פינף יידישע און העברעאישע שרייבער, שבת-צו-נאכט, כ"ו כסליו, תש"י; 17-טן דעצעמבער, 1949, אין ניו סקול אדיטאריום, ניו-יארק)
Source published in: 
די צוקונפט, 55 (1950), 1 (ינואר), 35—39
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

Including chapter 5: H.Sackler (35-36)