לעמבערגער געסט-אויסשטעלונג אין ווארשע

Author: 
סנדל, יוסף
Publication title: 
לעמבערגער געסט-אויסשטעלונג אין ווארשע
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 16, כרך 15, חוברת 16 (779), 9.6.1939, 235—236
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1939
Publication Language: 
Remarks: 

[Guest exhibition from Lemberg in Warsaw]
Includes references to Henryk Streng, Alexandre Riemer, Otto Hahn, Antonina Richter, Fritz
Kleinman, Ignaci Witz, Artur Keller (235), Julia Acker, Emil Kunke, Elżbieta Bagleiter, and Meir
Sztechel (236).

Community: