בראון קייטי

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
בראון קייטי
Source published in: 
כהן, ברל, 'לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 115.
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

בראון, קייטי

Author: 
בראון, קייטי
Publication title: 
בראון, קייטי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 434
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

בעער מאקס

Publication title: 
בעער מאקס
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 372—373
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

בעקער אברהם

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
בעקער אברהם
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 100
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

בעק זישא

Publication title: 
בעק זישא
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 373
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

פעלדשוה, ראובן

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
פעלדשוה, ראובן
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 449
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

פעלדשוה ראובן

Author: 
הירשהויט, יחיאל
Publication title: 
פעלדשוה ראובן
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 420—421
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 

Bibliography

Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 339—340.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 

באלאבאן מאיר

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
באלאבאן מאיר
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 51.
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

שטודיעס אין יידישער היסטאריאגראפיע (ד"ר מאיר באלאבאן)

Author: 
גליקסמן, וולף
Publication title: 
שטודיעס אין יידישער היסטאריאגראפיע (ד"ר מאיר באלאבאן)
Source published in: 
די צוקונפט, 91 (1985), 11—12 (נובמבר-דצמבר), 220—222.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1985
Publication Language: 
Remarks: 

[Studies in Jewish historiography (Dr. Meir Balaban)]