הרץ (הארץ) בנימין

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
הרץ (הארץ) בנימין
Source published in: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, מהדורה שנייה מורחבת, 884.
Publisher: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1926
Publication Language: 

העשעלעס ירמיה

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
העשעלעס ירמיה
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס, מיט הוספות און תיקונים צום לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור און 5,800 פסעוודאנימען, 225
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

צווישן ווייט און נאענט

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
צווישן ווייט און נאענט
Source published in: 
די צוקונפט, 68 (1963), 5—6 (מאי-יוני), 238—240
Date: 
1963
Publication Language: 
Remarks: 

On Jeremiah Hescheles' book
סאנעטן פון תוהו ובוהו
על ספרו של ירמיה השלס, 'לידער'
ang again:
ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 2, י. ל. פרץ, תל-אביב 1965, 122—127

א בוך סאנעטן פון ירמיה העשעלעס די טעג ערשינען

Publication title: 
א בוך סאנעטן פון ירמיה העשעלעס די טעג ערשינען
Source published in: 
פארווערטס, 8.1.1958, 6
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 

וועגן ירמיה העשעליס' סאנעטן

Author: 
טננבוים, שיע
Publication title: 
וועגן ירמיה העשעליס' סאנעטן
Source published in: 
היימיש, שנה 3, 2 (25), יולי 1958, 20
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1958
Publication Language: 
Remarks: 

First appeared in
'ניויארקער וואכנבלאט'

באטראכטונגען און באלייכטונגען

Author: 
גלטשטיין, יעקב
Publication title: 
באטראכטונגען און באלייכטונגען
Source published in: 
די צוקונפט, 63 (1958), 11 (נובמבר), 466—470
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 
Remarks: 

The first chapter is devoted in the second part to Jeremiah Hescheles' book
סאנעטן פון תוהו ובוהו

נייער דיכטער ירמיה העשעלעס (1957)

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
נייער דיכטער ירמיה העשעלעס (1957)
Source published in: 
ביקל, שלמה, שרייבער פון מיין דור, 2, 122-117
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

On Jeremiah Hescheles' book
סאנעטן פון תוהו ובוהו

רבי אברהם יהושע-העשל, דער אפטער רב

Publication title: 
רבי אברהם יהושע-העשל, דער אפטער רב
Source published in: 
דווקא, 12, חוברת 45, יולי-נובמבר 1961, 47—50
Date: 
1961
Publication Language: 

ספר אור ישראל: [...] ווינדערליכע מעשיות פון דיזע צדיקים [...] ר' יהושע העשיל פון אפטא [...] ר' לוי יצחק מבארדיטשוב [...]

Publication title: 
ספר אור ישראל: [...] ווינדערליכע מעשיות פון דיזע צדיקים [...] ר' יהושע העשיל פון אפטא [...] ר' לוי יצחק מבארדיטשוב [...]
Publisher: 
ש' פריינד
Publishing place: 
פשמישל
Date: 
1925
Publication Language: 

הערשמאן הירש

Publication title: 
הערשמאן הירש
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 3, 228
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1960
Publication Language: