שטראהלען

Title: 
שטראהלען
Subtitle: 
ליטערארישע זאמלונג
Editor/Editors: 
גרשם בדר
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
I. Jaeger
Published from: 
1909
Published until: 
1909
Language: 
Description: 

 

Two literary anthologies in Yiddish comprising articles, stories, and poetry, from ten contributing authors, half of whom were from Galicia. A substantial proportion of the material was authored by the editor.

 

Remarks: 

תוכן:

חוברת 1: ג. ב. [גרשם בדר], ''טשערנאוויץ'' – על ועידת צ'רנוביץ (2—9); קוברין, לאון, 'דער אייביגער יוד' (10—12); תשר"ק [ישראל יוסף זוין], 'א פארטזעצונג פון דער מאמע' (13—16); בדר, גרשם, 'זשורנאליסטען: א סצענע אין איין אקט' (17—29); אימבר, שמואל יעקב, 'אקארדען' – שני שירים (30); פרנהוף, משה, 'צעשלאגענע גידאנקען' (31—35); מסטל, יעקב, 'נאכט-געדאנקען' – שיר (37—38).

חוברת 2: ג. ב. [גרשם בדר], 'אונזער יודיש לשון' (39—41); קלצ'קו, א., 'דער טראחאם אלס שדכן (סקיצע)' (42—46); יהואש, 'וואס עס פעהלט' – שיר (47—48); בדר, גרשם, 'צווייערליי יודען אין איין שטאט (א היסטאריש-עטנאלאגישער עטיוד)' (49—53); שטיינמן, ישעיה, 'אילאש (א מעשה פון די גראע בערג)' (54—59); 'ביי נאכט' – שיר (60); ג. ב. [גרשם בדר], 'שאלאמאזאלא עפענדי' (61—62); קלינגהופר, דוד, 'ביזט א פייגלינג' (63—65). 

Object type: 
Periodical