שטראהלען

כותר: 
שטראהלען
תת-כותר: 
ליטערארישע זאמלונג
עורך/עורכים: 
גרשם בדר
מקום פרסום: 
למברג
דפוס: 
I. Jaeger
הופיע משנת: 
1909
הופיע עד שנת: 
1909
שפה: 
תאור: 

שני מאספים ספרותיים ביידיש, הכוללים רשימות, סיפורים ושירים, בהשתתפות עשרה מחברים, כמחציתם מגליציה; חלק ניכר מהחומר – מאת העורך. 

הערות: 

תוכן:

חוברת 1: ג. ב. [גרשם בדר], ''טשערנאוויץ'' – על ועידת צ'רנוביץ (2—9); קוברין, לאון, 'דער אייביגער יוד' (10—12); תשר"ק [ישראל יוסף זוין], 'א פארטזעצונג פון דער מאמע' (13—16); בדר, גרשם, 'זשורנאליסטען: א סצענע אין איין אקט' (17—29); אימבר, שמואל יעקב, 'אקארדען' – שני שירים (30); פרנהוף, משה, 'צעשלאגענע גידאנקען' (31—35); מסטל, יעקב, 'נאכט-געדאנקען' – שיר (37—38).

חוברת 2: ג. ב. [גרשם בדר], 'אונזער יודיש לשון' (39—41); קלצ'קו, א., 'דער טראחאם אלס שדכן (סקיצע)' (42—46); יהואש, 'וואס עס פעהלט' – שיר (47—48); בדר, גרשם, 'צווייערליי יודען אין איין שטאט (א היסטאריש-עטנאלאגישער עטיוד)' (49—53); שטיינמן, ישעיה, 'אילאש (א מעשה פון די גראע בערג)' (54—59); 'ביי נאכט' – שיר (60); ג. ב. [גרשם בדר], 'שאלאמאזאלא עפענדי' (61—62); קלינגהופר, דוד, 'ביזט א פייגלינג' (63—65). 

סוג אוביקט: 
Publication