החלוץ

כותר: 
החלוץ
תת-כותר: 
העובר לפני עם ישראל למלחמת הדת והתושיה
עורך/עורכים: 
יהושע השל שור
מקום פרסום: 
למברג, ברסלאו, פרנקפורט
הופיע משנת: 
1852
הופיע עד שנת: 
1889
שפה: 
תאור: 

כתב העת הרדיקלי ביותר של השכלת גליציה ומבשר את ההשכלה הרדיקלית ברוסיה. נוסד ע"י יהושע השל שור ויצחק ארטר. שור ערכו במשך עשרות שנים והפך אותו למפעל חייו, הוא פרסם מאמרים בכל החוברות, ומהחוברת השביעית ועד לחוברת השתים-עשרה, האחרונה, היה בו מחבר יחיד.

הערות: 

שנות הופעת החוברות:

למברג: 1 – תרי"ב (ובמהדורה שנייה – תרכ"ו); 2 – תרי"ג; 3 – תרי"ז; 4 – תרי"ט;

ברסלאו: 5 – תר"ך; 6 – תרכ"ב;

פרנקפורט על מיין: 7 – תרכ"ה; 8 – תרכ"ט;

פראג: 9 – תרל"ג-תרל"ד; 10 – תרל"ח; 11 – תר"ם;

וינה: 12 – תרמ"ז; 13 – תרמ"ט.  

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 248 ; Tsamriyon, Tsemach M., Die Hebräische Presse in Europa (ein Spiegel der Geistgeschichte des Judentums), Haifa 1976, 228-231; Kressel, G., Guide to the Hebrew Press, Inter-Documentation Co, Zug, Switzerland 1979, 80; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 105—108; פלאי, משה, החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרמ"ט (1852—1889), הנ"ל, כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרכ"ה (1852—1889); בכורים: חכמת ישראל, תרכ"ד—תרכ"ה (1864—1865): מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה, ירושלים 2015, 23—382; כהן, חיים, יה"ש וחוג החלוץ (1852—1888): הפרק הרדיקלי בתולדות ההשכלה בגליציה, דוקטורט, אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן 2009; הנ"ל, 'יהושע השל שור וחוג' 'החלוץ': הפרק הרדיקלי בתולדות ההשכלה בגליציה', שיפריס, נתן, שמואל פיינר וחנן גפני (ע'), מגלי טמירין: תנועת ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון, ירושלים 2022, 13—150. 

הופיעה גם מהדורת צילום: החלוץ: כתב עת למחקר, בקורת וחכמת ישראל, שיצא לאור בעריכת י. ה. שור, מהדורת צילום חדשה [...] בצירוף מפתחות חדשים (מפתח הנושאים ומפתח מחברים), א-ה, מקור, ירושלים תשל"ב 1972:

א. מחברת א-ב. תרי"ב-תרי"ג.

ב. מחברת ג-ד. תרי"ז-תרי"ט.

ג. מחברת ה-ז. תר"ך-תרכ"ה.

ד. מחברת ח-ט מאמר א-ה, מחברת י' תרכ"ט-תרל"ח.

ה. מחברת יא-יג. תר"ם-תרמ"ט.

סוג אוביקט: 
Publication