Kshyvcha

שם באנגלית: 
Kshyvcha
שם בפולנית: 
Krszywcza