דראמאטישע קרייזן' און טעאטער-סטודיעס' [חוגים דרמטיים ואולפני תאטרון]

Author: 
פרנסון, משה
Publication title: 
דראמאטישע קרייזן' און טעאטער-סטודיעס' [חוגים דרמטיים ואולפני תאטרון]
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 
Subjects: