דער יידישער טעאטער אין גרעסערע שטעט און שטעטלעך צווישן ביידע וועלט-מלחמות' [התיאטרון היהודי בערים גדולות ובעיירות בין שתי מלחמות ה

Author: 
שפטל, זק
Title: 
דער יידישער טעאטער אין גרעסערע שטעט און שטעטלעך צווישן ביידע וועלט-מלחמות' [התיאטרון היהודי בערים גדולות ובעיירות בין שתי מלחמות העולם]
Published in: 
מנגר איציק, יונס טורקוב ומשה פרנסון (ע'), יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות (מאטעריאלן צו דער געשיכטע פון יידישן טעאטער): פוילן, 171—225.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the chapter 'Galicia' (188-190).