די קארעספאנדענץ פון דער לעמבערגער אפטיילונג פ...

CAHJP Code: 
HM3/1324.06
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

די קארעספאנדענץ פון דער לעמבערגער אפטיילונג פון "יעאס" ("היאס") מיט דער פארוואלטונג פון "יעאס" און "משרד ארץ ישראלי מרכזי" אין ווארשע און הסוכנות היהודית לארץ ישראל וועגן עמיגראציע-ענינים און מיט דער פארייניקונג "היאס-יקא-עמיגדירעקט" און יידישע איינוואוינער אין גאליצישע שטעט וועגן פארשידענע באדינגונגען פון עמיגראציע קיין פאלעסטינע, פראנקרייך און אמעריקאנישע לענדער, און וועגן דער באטייליגונג פון "יעאס" אין רייזע-הוצאות און הלואות אויף שיפסקארטן פאר די יידישע עמיגראנטן.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
222
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.334, оп.1, д.117