די קארעספאנדענץ פון דער לעמבערגער אפטיילונג פ...

CAHJP Code: 
HM3/1323.10
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

די קארעספאנדענץ פון דער לעמבערגער אפטיילונג פון "יעאס" ("הייאס") מיט: די הויפט-פארוואלטונג פון "יעאס" אין ווארשע; ועד עזרה בעד חלוצים; מועצת פועלי ירושלים של הסתדרות העובדים בארץ ישראל און יידישער אימיגראנטן שוץ-פאריין וועגן עמיגראציע-ענינים און אנדערע און מיט יידישע איינוואוינער אין גאליצישע שטעט וועגן פארשידענע באדינגונגען פון עמיגראציע קיין פאלעסטינע, קיין פראנקרייך און קיין אמעריקאנישע לענדער און וועגן דער באטייליגונג פון "יעאס" אין רייזע-הוצאות און אין הלואות אויף שיפסקארטן פאר די יידישע עמיגראנטן. אין דעם עניין זיינען פאראן די באריכטן פון דער עמיגראציע-פארייניקונג "הייאס-ייקא-עמיגדירעקט".

Date of item:

from: 
1931
Size: 
218
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.334, оп.1, д.110