Rzhepnik Biskupi

Name in English: 
Rzhepnik Biskupi
Name in Polish: 
Rzepennik Biskupi