Sendzhishuv

Name in English: 
Sendzhishuv
Name in Polish: 
Sędziszów