Yavorzhno

שם באנגלית: 
Yavorzhno
שם בפולנית: 
Jaworzno