תולדות קהילת ירוסלב: רבניה וחשוביה

Author: 
וונדר, מאיר
Title: 
תולדות קהילת ירוסלב: רבניה וחשוביה
Published in: 
ישורון, כב (2010), תתסא-תתעה; כג (2011), תקעג-תקפה; כו (2012), תשעו-תשפט; כט (2013), תתמא-תתנו.
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

Incudes references to a long line of Rabbis (detailed in the comments in Hebrew)

Community: