מגילת גלינע (גליניאנע): זכרונות און איבערלעבונגען פון א חרוב געווארענער קהילה

Author: 
הלפרן, חנוך ה. (ע')
Publication title: 
מגילת גלינע (גליניאנע): זכרונות און איבערלעבונגען פון א חרוב געווארענער קהילה
Publisher: 
דער גליניאנער עמוירדזשענסי רעליעף קאמיטע אין ניו-יארק
Publishing place: 
ברוקלין, ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[The scroll of Gliniany: Memories and experiences from a community that has been destroyed]
For a response: see the comments in Hebrew.

Community: