אלגעמיינע בילאנס פון די קאפעראטיווען אין קליי...

CAHJP Code: 
HM3/1074.13
Collection name: 
Związek spółdzielni żydowskich w Polsce. Przedstawicielstwo we Lwowie
Original name: 

אלגעמיינע בילאנס פון די קאפעראטיווען אין קליינפוילן פון פארבאנד פון די יידישע קאפעראטיוון אין פוילן.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.478, оп.1, д.12