דאקומענטען וועגען די אידישע פאגראמען אין פוילען

Author: 
ליבמן, פ.
Title: 
דאקומענטען וועגען די אידישע פאגראמען אין פוילען
Published in: 
די צוקונפט, 24 (1919), 9 (ספטמבר), 536—543
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1919
Publication Language: 
Remarks: 

[Documents on the Jewish pogroms in Poland]
Mainly about Lwów.

Community: